Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje
        
        b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,
 
 
 
 
Peter Kučka
riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka v nižnej