Aktuality

Školné 2023/2024

 

Školné v šk. roku 2023/24 sa mení nasledovne:

Úhradu je potrebné zrealizovať dvakrát ročne jednorazovým poplatkom na príjmový účet školy:

SK66 0200 0000 0019 4265 9954 (do poznámky uveďte, prosím, meno dieťaťa a odbor, ktorý navštevuje)

– za mesiace IX. – XII. (september až december) do 27.10.2023

– za mesiace I. – VI. (január až jún) do 27.03.2024

Výška školného za jeden mesiac:

Hudobný odbor:

  • Prípravné štúdium – 6 €
  • Žiaci v ročníku – 10 

Výtvarný odbor:

  • Prípravné štúdium – 6 €
  • Žiaci v ročníku – 8 

Tanečný odbor:

  • Prípravné štúdium – 6 €
  • Žiaci v ročníku – 8 

Literárno-dramatický odbor:

  • Prípravné štúdium – 5 €
  • Žiaci v ročníku – 7 

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Rodičovský príspevok 20€ sa platí jedenkrát ročne. Ak žiak navštevuje viacero odborov (napr. hudobný a tanečný) rodičovský príspevok sa uhrádza iba za jeden odbor.

Číslo účtu na úhradu rodičovského príspevku:

SK69 0200 0000 0046 4189 6554

Za pochopenie ďakujeme.

Riaditeľstvo ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej

Kalendár akcií