Aktuality

Školné 2022/2023

 

Školné v šk. roku 2022/23 je možné uhradiť dvakrát ročne – jednorazovým poplatkom na príjmový účet školy:

SK66 0200 0000 0019 4265 9954 (do poznámky uveďte prosím meno dieťaťa!)

– za mesiace IX. – XII. (september až december) do 25.10.2022

– za mesiace I. – VI. (január až jún) do 24.03.2023

Hudobný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 
 • Štúdium pre dospelých –  10 

Výtvarný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 
 • Štúdium pre dospelých –  10

Tanečný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 

Literárno-dramatický odbor:

 • Prípravné štúdium – 3 €
 • Žiaci v ročníku – 
 • Štúdium pre dospelých –  

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Rodičovský príspevok 20€ sa platí jedenkrát ročne. Ak žiak navštevuje viacero odborov (napr. hudobný a tanečný) rodičovský príspevok sa uhrádza iba za jeden odbor.

Číslo účtu na úhradu rodičovského príspevku:

SK69 0200 0000 0046 4189 6554

Kalendár akcií