Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka za školský rok 2020/2021

Názov školy: ZUŠ Vendelína Habovštiaka

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:  043/5381 264 , 0911276075

Internetová adresa: www.zusnizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

 

Zriaďovateľ školy: Obec  Nižná

 

Vedúci zamestnanci:             

 •        Peter Kučka – riaditeľ školy
 •       Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

 

Rada školy:

Predseda: Mgr. Bohuslav Kortman

 

Členovia:

 • Mgr. Anna Holubčíková,
 • Ing. Jana Tuhá
 • Andrea Slimáková
 • Ján Mišík
 • Ing.Martin Nákačka
 • Rastislav Malatinka
 • Jozef Vírostko
 • Martin Žuffa
 • Miroslav Štefan
 • Darina Zajacová

 

Umelecká rada školy: 

Predseda: Peter  Kučka

Členovia:

 • Katarína Bačová                                                                                                  
 • Alena Hlavajová
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Mgr. Miroslava Malatinková

 

                                   

Predmetové komisie:

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

 • hra na klavíri
 • hra na akordeóne

 

Vedúca PK:  Mgr. Marta Podbielančíková 

Členovia:

 • Alena Hlavajová
 • Zuzana Žuffová
 • Elena Balleková
 • Mgr. Eva Šimičáková
 •  Mgr. Mária Bistárová
 • Juraj Tomadlík
 • Monika Madeňáková Dis.art. / MD /

 

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov

 • hra  na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • spev sólový a skupinový

 

Vedúca PK: Katarína Bačová

Členovia: 

 • Zuzana Suchánková
 • Mgr. Art. Pavol Bažík
 • Mgr. Zdeno Reguly

  

Predmetová komisia strunových nástrojov                                                                                                                                             

 • hra  na husliach
 • hra na gitare

 

Vedúca  PK: Peter Kučka

Členovia :

 • Mário Kubas Dis.art.
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Janka Kučková
 • Petra Kučková
 • Miroslav Štefan
 • Mgr. Zdeno Reguly
 • Karol Hromádka
 • Mgr.Art. Adrián Malovaník
 • Dávid Šándor Dis.art
 • Magdaléna  Matúšová Dis.art. / MD /

 

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka

 

Vedúci PK: Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Katarína Bačová
 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Zuzana Žuffová

 

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru 

Vedúca PK:  Mgr. Miroslava Malatinková

Členovia:

 

 • Mgr. Zdena Brozová
 • Mgr. Martina Orčíková
 • Bc. Natália  Stasová
 • Mgr. Barbora Tekelová
 • Korina  Rosinová Dis.art.

 

 Údaje o počte žiakov:

 

Školu navštevovalo v šk. roku 2020/2021 spolu 397 žiakov.

 

Z toho:

 

Odbor

Ročníkoví žiaci

Prípravné štúdium

Štúdium pre dospelých

Hudobný

202

19

Výtvarný

79

2

Tanečný

80

1

Literáro-dramatický

14

 

Údaje o klasifikácii žiakov: Z počtu žiakov 375 prospelo s vyznamenaním  337 žiakov, prospelo 38 a neprospelo 0 žiakov.22 žiakov navštevovalo PŠ.

 

Učebné plány

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvú a druhú časť prvého stupňa.

 

Údaje o počte zamestnancov

 • 26 pedagogických zamestnancov         
 • 6 prevádzkových zamestnancov

 

   Plnenie kvalifikačných predpokladov

Pedagogický zbor tvorí 25 kvalifikovaných a 1  nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec.

 

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a regionálnych súťažiach.

 

 

Aktivity a prezentácie školy

               

Nosným projektom školy je národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na  zobcovej   flaute  a drevených  dychových  nástrojoch  Čarovná  flauta“  – člen  EMCY Slovakia, ktorej 19. ročník sa uskutočnil v  novembri 2020.

 

 

Ďalšími  podujatiami, ktoré škola každoročne organizuje sú Mikulášsky koncert, Vianočný  koncert v Nižnej aj v Habovke,   koncert  venovaný ku  Dňu úcty k starším, okresné stretnutie dôchodcov, ktoré sa z dôvodu covid-19 neuskutočnili.

V tomto školskom roku sa vďaka prerušeniu vyučovania nepodarilo zorganizovať množstvo plánovaných akcií 13. ročník prehliadky mladých spevákov ľudových piesní  Nižnianske minisynkopy, Haepening  Čarovné klávesy, Ďeň otvorených dverí ZUŠ Vendelína Habovštiaka , reprezentácia našich žiakov na súťažiach a iné.

 

 Tanečný odbor

 

Tanečný odbor ukončil prezenčné vyučovanie kvôli zlej epidemiologickej situácii v októbri a dištančné vyučovanie prebiehalo prostredníctvom web stránky zriadenej v predchádzajúcom šk.roku. Jednotlivé skupiny pracovali samostatne na zadaniach a témach pravidelne pridávaných každý týždeň,ktoré sme neskôr spracovali do videoklipov ako:

 • Zvládneme to! ( Žiaci sa spoločne učili tanečnú kombináciu na pieseň Zvládneme to! od M. Jaroša, ktorý dal súhlas na jej použitie vo výslednom videoklipe.)                                                                                                              
 • Vianočný pozdrav (Úlohou tanečníkov bolo naučiť sa a zatancovať pripravenú tanečnú variáciu.Zároveň bola vyhlásená aj súťaž o najkrajšiu vianočnú fotografiu tanečníka.Výsledný videoklip sme použili ako vianočný pozdrav. )
 • Biela zima ( Pieseň Biela zima na saniach  bola hudobným podkladom k ďalšiemu videoklipu.)
 • Vítanie jari (Pripravili sme si netradičné zrealizovanie tradičnej akcie vítania jari s vynášaním Moreny.Aj na „diaľku“ sme tvorili podľa návodov veľkonočné vajíčka, korbáče, Moreny a pod.opäť bol výsledkom jeden videoklip.)

Koncom mája začala opäť prezenčná výuka, kde žiaci pokračovali v navrhnutých choreografiách a predstavili sa nimi na výchovných koncertoch pre MŠ v Nižnej.

 

 

Literárno-dramatický odbor

 

           Literárno-dramatický odbor vedie pani uč. Mgr. Zdenka Brozová .

 Súbor Dobrozvíťazí  junior s hrou Zlatá rybka získali:

 • 1.miesto  na Regionálnej prehliadke Hviezdoslavov Kubín(september 2020)
 • 1.miesto na Krajskej prehliadke Vajanského Martin (september 2020) a postup na celoslovenské kolo
 • V decembri sa nesúťažne zúčastnili na Celoslovenskom on-line Hviezdoslavovom Kubíne.
 • Vo 4. kat. v prednese prózy Tímea Hučalová získala 1. miesto na Regionálnej prehliadke HK a postup na Krajské kolo Vajanského Martin , ktoré bude koncom septembra 2021.
 • V 2. kategórii  v poézii vyhrala 1. miesto on-line Okresné kolo HK Klaudia Jandurová a postúpila na Krajské kolo Vajanského Martin, ktoré bude koncom septembra 2021.

 

Výtvarný odbor  

                  

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Nižná sa reprezentovali svojimi výtvarnými prácami na  výstavách v budove ZUŠ Nižná, v budove elokovaného pracoviska v Habovke .

Po prerušení vyučovania od 12.10.2020 z nariadenia MŠ , vedy, športu a výskumu SR vyučovanie prebiehalo dištančne. Vždy v pondelok, v poludňajších hodinách ,bola na stránke školy zverejnená výzva novej práce. Žiaci posielali práce na e-mail vyučujúcim a následne boli zverejnené na stránke školy. Prezenčné vyučovanie začalo od 17.5.2021.

Zapojili sme sa do súťaže Ríša fantázie2021 v Lučenci Simona Butková sa umiestnila v striebornom pásme.

V priestoroch OÚ v Nižnej sme vystavili práce žiakov s témou: Naša obec očami detí.

Na stredné umelecké školy boli prijaté žiačky, Butková Simona – Škola Úžitkového Priemyslu Ružomberok a Dibdiaková Katarína, Lofajová Viktória –Spojená škola Nižná – grafický desing.

 

 Hudobný odbor

 

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili:

 Celoslovenská súťaž Čarovná flauta on – line.

 Umiestnenie:

  • 1. kat. – 1. miesto v hre na zobcovú flautu Ela Mária Štefanová
  • 2.kat. – 2.miesto v hre na drevené dych. nástrojoch Jozef Staš

Žiakov pripravil p. uč. Mgr.Zdeno Reguly.

 

Celoslovenská saxofónová súťaž  Stará Ľubovňa ZUŠ J.Melkoviča on – line:

Umiestnenie:

  • Paula Jandurová – Strieborné pásmo
  • Jozef Staš – Strieborné pásmo

Žiakov pripravil p. uč. Mgr. Zdeno Reguly.

 

 Ostatné súťaže sme z dôvodu prerušenia vyučovania neabsolvovali. Vyučovanie prebiehalo online cez messenger alebo spôsobom videí.

      

          Okrem uvedených podujatí zorganizoval hud. odbor  on – line formou absolventský koncert a klavírny koncert slovenských mladých umelcov Mgr. Art. Zuzany Patkoló a Mgr. Art. Petra Nágla.

 

 

 

Materiálno-technické podmienky školy:

 

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce výučbe. Vyučuje sa v priestoroch suterénu ZŠ  a na počet žiakov je učebňa malá. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO.

 

Do budúcnosti by snáď bolo možné rozmýšľať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané činnosti.

Okrem školy v Nižnej, kde je 122 žiakov v HO a 150 žiakov v TO, VO a LDO, máme elokované  pracoviská  v Habovke, kde je 63 žiakov v HO a 39 v TO a VO. V Chlebniciach je 16 v HO  a 6 vo VO. V  Liesku je 6 žiakov vo VO. V Habovke sa v priestoroch ZŠ s MŠ vyučuje  hudobná náuka, hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare, akordeóne  a nemalý podiel na vyučovaní majú aj tanečný a výtvarný odbor.

 V ZŠ s MŠ v Chlebniciach vyučujeme  hru na  flaute, saxofóne, akordeóne, gitare, klavíri, hudobnú náuku  a výtvarný odbor. V Liesku  sa vyučuje výtvarný odbor.

 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

 

Škola získava finančné prostriedky  zo zdrojov pre financovanie originálnych kompetencií  a z príspevku  rodičov  na  úhradu  nákladov  spojených  so  štúdiom  podľa zákonných podmienok.

             Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu.

 

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

 

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále sa znižujúcom počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 400 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy prijatím jedného  až dvoch pedagógov. 

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov využitím nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno- vzdelávacej práce učiteľov, čo by malo byť predovšetkým prospešné pre žiakov ZUŠ. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie . Naším cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy  –  Národnej  súťaže  v hre   na   zobcovej  flaute  a drevených  dychových  nástrojoch „Čarovná flauta“.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

V Nižnej 21.9.2021                                                                                                     Peter Kučka

                                                                                                             riaditeľ  ZUŠ Vendelína Habovštiaka