Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka za školský rok 2019/2020

Názov školy: ZUŠ Vendelína Habovštiaka

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:  043/5381 264 , 0911276075

Internetová adresa: www.zusnizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

Zriaďovateľ školy: Obec  Nižná

Vedúci zamestnanci:

 • Peter Kučka – riaditeľ školy
 • Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

 

Rada školy:

Predseda: Mgr. Bohuslav Kortman

 

Členovia:

 • Mgr. Anna Holubčíková,
 • Ing. Jana Tuhá
 • Andrea Slimáková
 • Ján Mišík
 • Ing.Martin Nákačka
 • Rastislav Malatinka
 • Jozef Vírostko 
 • Martin Žuffa
 • Miroslav Štefan
 • Darina Zajacová

 

 

Umelecká rada školy: 

Predseda: Peter  Kučka 

Členovia:

 • Katarína Bačová                                                                                                 
 • Alena Hlavajová
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Mgr. Miroslava Malatinková

 

                                   

Predmetové komisie:

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

 • hra na klavíri
 • hra na akordeóne

 

Vedúca PK:  Mgr. Marta Podbieľančíková 

Členovia:

 • Alena Hlavajová
 • Zuzana Žuffová
 • Elena Balleková
 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Mgr. Mária Bistárová
 • Juraj Tomadlík
 • Monika Madeňáková DiS.art.

 

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov

 • hra  na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • spev sólový a skupinový

 

Vedúca PK: Katarína Bačová

Členovia: 

 • Zuzana Suchánková
 • Mgr. Art. Pavol Bažík
 • Mgr. Zdeno Reguly

 

  Predmetová komisia strunových nástrojov                                                                                                                                         

 • hra  na husliach
 • hra na gitare

 

Vedúci  PK: Peter Kučka

Členovia :

 • Mário Kubas DiS.art.
 • Mgr.Bohuslav Kortman
 • Janka Kučková
 • Petra Kučková
 • Miroslav Štefan
 • Mgr.Zdeno Reguly
 • Dávid Šándor DiS.art. , od 1.12.2019 Karol Hromádka a Andrej Latka
 • Magdaléna  Matúšová DiS.art.- toho času na MD

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka

 

Vedúci PK: Mgr.Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Katarína Bačová
 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Zuzana Žuffová

 

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru 

Vedúca PK:  Mgr. Miroslava Malatinková

Členovia:

 • Mgr. Jaroslav Broz
 • Mgr. Zdena Brozová
 • Ľubomír Jarolín
 • Bc. Natália Stasová
 • Mgr.Barbora Tekeľová 
 • Korina Rosinová DiS.art.

 Údaje o počte žiakov:

Školu navštevovalo v šk. roku 2019/2020 spolu 436 žiakov.

Z toho:

Odbor

Ročníkoví žiaci

Prípravné štúdium

Štúdium pre dospelých

HO

216

18

VO

79

5

TO

84

19

LDO

15

 

Údaje o klasifikácii žiakov: Z počtu žiakov 394 prospelo s vyznamenaním  351 žiakov, prospelo 43 a neprospelo 0 žiakov.42 žiakov navštevovalo PŠ.

Učebné plány

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvú a druhú časť prvého stupňa.

 

Údaje o počte zamestnancov

 • 25 pedagogických zamestnancov 
 • 6 prevádzkových zamestnancov

Plneniekvalifikačných predpokladov

Pedagogický zbor tvorí 24 kvalifikovaných a 1  nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec.

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a regionálnych súťažiach.

Aktivity a prezentácie školy               

Nosným projektom školy je národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na  zobcovej   flaute  a drevených  dychových  nástrojoch  Čarovná  flauta“  – člen  EMCY Slovakia, ktorej 18. ročník sa uskutočnil v dňoch 21.- 23. novembra 2019.

Ďalšími  podujatiami, ktoré škola každoročne organizuje sú Mikulášsky koncert, Vianočný  koncert v Nižnej aj v Habovke,  koncert  venovaný ku  Dňu úcty k starším, okresné stretnutie dôchodcov.

V tomto školskom roku sa vďaka prerušeniu vyučovania nepodarilo zorganizovať množstvo plánovaných akcií 12. ročník prehliadky mladých spevákov ľudových piesní  Nižnianske minisynkopy, Haepening  Čarovné klávesy , koncert klaviristky Zuzany Vantorčíkovej, Absolventské koncerty, Ďeň otvorených dverí ZUŠ Vendelína Habovštiaka , reprezentácia našich žiakov na súťažiach a iné. 

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili množstva vystúpení ako Jesenný koncert, Muzikálový večer v Nižnej, Mikulášske vystúpenie, Vianočné koncerty v Nižnej a v Habovke, Ples kolkárov ,Ples v Nižnej. Tanečné sústredenie pre najstaršiu skupinu

Po prerušení vyučovania od 16. marca z nariadenia MŠ VŠ a VSR organizoval TO tematické hodiny a zriadili web stránky „tancujeme online“.  V termíne prerušenia vyučovania bol náš TO prihlásený na množstvo súťaží , ktoré sa neuskutočnili.

           Literárno-dramatický odbor vedú pani uč. Mgr. Zdenka Brozová , Mgr. Jaroslav Broz a Agáta Brozová, ktorí pripravili aj scenáre pre mládežnícky divadelný súbor Dobrozvíťazí – Pulp (réžia Jarko a Zdenka Brozovci) a pre súbor Dobrozvíťazí  junior-Zlatá rybka(scénar Jarko Broz,réžia Agátka Brozová).

             Z dôvodu prerušenia vyučovania sa všetky recitačné a divadelné súťaže zrušili a presunuli na jeseň.                                       

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Nižná reprezentovali svojimi výtvarnými prácami na celoslovenských súťažiach „Vianočná pohľadnica“ , kde získala 2.miesto Sofia Zaťková. Na výtvarnej súťaži „Pramienok“ získali Sárka Kubasová, Nelka Trošanová a Veronika Blahová 3.miesto v kolekcii Sova, všetky žiačky sú z triedy Mgr. Barbory Tekeľovej. 

Okrem súťaží pripravil VO výstavy prác žiakov na vianočných koncertoch v Nižnej a Habovke, na Celosl. súťaži Čarovná flauta či absolventské práce žiakov VO  a  celoročné výstavy žiakov v priestoroch ZUŠ.

 Po prerušení vyučovania od 16.marca z nariadenia MŠ , vedy, športu a výskumu SR vyučovanie prebiehalo elektronicky. Vždy v pondelok, v poludňajších hodinách ,bola na stránke školy zverejnená výzva novej práce. Žiaci posielali práce na e-mail vyučujúcich a následne boli zverejnené na stránke školy. Vyučovanie začalo od 15.6.2020 ,len na dobrovoľnej dochádzke.

 Na stredné umelecké školy boli prijaté dve žiačky ,Viktória Kováčová-Škola Úžitkového Priemyslu Ružomberok a Petra Tekeľová –Spojená škola Nižná.

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili Celoslovenskej súťaže  Čarovná flauta, kde žiaci Ela Mária Štefanová, Mária Stacherová  a Jozef Staš získali Čestné uznanie z triedy Mgr.Zdena Regulyho  . Ostatné súťaže sme z dôvodu prerušenia vyučovania neabsolvovali. Vyučovanie prebiehalo online cez messenger alebo spôsobom videí.    

          Okrem uvedených podujatí organizuje škola raz do mesiaca verejné žiacke koncerty a pozornosť si zaslúži aj verejný absolventský koncert, ktorý sprevádzala výstava prác absolventov výtvarného odboru. Medzi príležitostné vystúpenia našich žiakov patria koncerty pre dôchodcov, Materskú a Základnú školu v Nižnej a v Habovke.

 

Materiálno – technické podmienky školy:

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce výučbe. Vyučuje sa v priestoroch suterénu ZŠ  a na počet žiakov je učebňa malá. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO.

Do budúcnosti by snáď bolo možné rozmýšľať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané činnosti.

Okrem školy v Nižnej ,kde je 133 žiakov v HO a 167 žiakov v TO,VO a LDO, máme elokované  pracoviská  v Habovke, kde je 56 žiakov v HO a 46 v TO a VO.V Chlebniciach je 27 v HO  a Liesku je 7 žiakov vo VO. V Habovke sa v priestoroch ZŠ s MŠ vyučuje  hudobná náuka, hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare, akordeóne a nemalý podiel na vyučovaní majú aj tanečný a výtvarný odbor.

V ZŠ s MŠ v Chlebniciach vyučujeme  hru na  flaute, saxofóne, akordeóne , gitare a hudobnú náuku . V Liesku  sa vyučuje výtvarný odbor.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti školy:

Škola získava finančné prostriedky  zo zdrojov pre financovanie originálnych kompetencií  a z príspevku  rodičov  na  úhradu  nákladov  spojených  so  štúdiom  podľa zákonných podmienok.

             Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu.

 

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále sa znižujúcom počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 450 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy prijatím jedného až dvoch pedagógov. 

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov využitím nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno- vzdelávacej práce učiteľov, čo by malo byť predovšetkým prospešné pre žiakov ZUŠ. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie . Naším cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy  –  Národnej  súťaže  v hre   na   zobcovej  flaute  a drevených  dychových  nástrojoch „Čarovná flauta“.

 

                                         

V Nižnej 21. 9. 2020                

Peter Kučka, riaditeľ  ZUŠ Vendelína Habovštiaka