Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka za školský rok 2016/2017

Názov školy: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:  043/5381 264 , 0911276075

Internetová adresa: www.zusnizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

Zriaďovateľ školy: Obec  Nižná

 

Vedúci zamestnanci:           

Peter Kučka – riaditeľ školy

Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

 

Rada školy:

Predseda: Mgr. Bohuslav Kortman

 

Členovia:

 • Mgr. Anna Holubčíková
 • Ing. Jana Tuhá
 • Andrea Slimáková
 • Margaréta Koštialová
 • Rastislav Štec
 • Rastislav Malatinka
 • Jozef Virostko
 • Ing. Miroslav Slosiar
 • Mgr. Barbora Tekeľová
 • Darina Zajacová

 

Umelecká rada školy:

Predseda: Peter  Kučka

Členovia:

 • Katarína Bačová
 • Alena Hlavajová
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Mgr. Miroslava Malatinková
 • Magdaléna Matúšová

 

Predmetové komisie:

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

 • hra na klavíri
 • hra na akordeóne

 

Vedúca PK:  Mgr. Eva Šimičáková

Členovia:

 • Alena Hlavajová
 • Zuzana Žuffová
 • Tomáš Buc
 • Elena Balleková
 • Mgr. Katarína Zuberská
 • Mgr. Mária Bistárová
 • Juraj Tomadlík

 

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov

 • hra na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • spev sólový a skupinový

 

Vedúca PK: Katarína Bačová

Členovia:

 • Henrieta Habláková Dis.art. od 1.2.2017 Lubomíra Krúpová Dis.art.
 • Zuzana Suchánková
 • Mgr.Art. Pavol Bažík
 • Mgr. Zdeno Reguly

 

Predmetová komisia strunových nástrojov

 • hra na husliach
 • hra na gitare

 

Vedúca  PK: Magdaléna Matúšová

Členovia :

 • Mário Kubas Dis.art.
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Peter Kučka
 • Miroslav Štefan
 • Mgr. Zdeno Reguly
 • Dávid Šándor Dis.art.

 

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka

 

Vedúci PK: Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Katarína Bačová
 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Mgr. Zdeno Reguly
 • Zuzana Žuffová

 

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

Vedúca PK:  Mgr. Miroslava Malatinková

Členovia:

 • Mgr. Jaroslav Broz
 • Mgr. Zdena Brozová
 • Ľubomír Jarolín
 • Bc. Natália Stasová
 • Mgr. Barbora Pavčová

 

 Údaje o počte žiakov:

 

Školu navštevovalo v šk. roku 2016/2017 spolu 454 žiakov.

 

Z toho:

 

Odbor

Ročníkoví žiaci Prípravné štúdium Štúdium pre dospelých

HO

207

20

VO

78

9

TO

65

50

LDO 20

5

 

Údaje o klasifikácii žiakov:

Z počtu žiakov 454 prospelo s vyznamenaním  332 žiakov, prospelo 43 a neprospelo 0 žiakov.79 žiakov navštevovalo PŠ.

Učebné plány

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvú a druhú časť prvého stupňa.

 

Údaje o počte zamestnancov

 • 25 pedagogických zamestnancov
 • 6 prevádzkoví zamestnanci

 

   Plnenie kvalifikačných predpokladov

Pedagogický zbor tvorí 24 kvalifikovaných a 1  nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec.

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Jeden pedagóg študuje 4. ročník na konzervatóriu vo Zvolene hru na klavíri.Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a medzinárodných umeleckých festivaloch a súťažiach.

 

Aktivity a prezentácie školy

Hlavným cieľom pre tento školský rok sa stali oslavy 40. výročia založenia ZUŠ v Nižnej. Koncert z príležitosti osláv 40. výročia ZUŠ Vendelína Habovštiaka sa uskutočnil 16.11.2017 v DK Nižná. Predstavili sa súčasní žiaci ,ale aj bývalí absolventi ZUŠ, toho času profesionálni umelci a pedagógovia . Na záver boli ocenení pedagógovia školy ,ktorí sa so svojimi žiakmi najviac zaslúžili o dobré meno školy. Celý koncert bol prenášaný naživo prostredníctvom internetu. Tí, ktorí ho nevideli, majú možnosť si ho pozrieť na stránke ZUŠ aj na Yotube. K 40 – temu výročiu sme pripravili v spolupráci s kolegom Máriom Kubasom  aj CD nahrávku tak ako pri 30-tom výročí.Na príprave a realizácií tvorby buletínu  sa podielali  Mgr. Barbora Tekelová a jej sestra Alžbeta Pavčová .

Nosným projektom školy je národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na  zobcovej   flaute  a drevených  dychových  nástrojoch  Čarovná  flauta“  – člen  EMCY Slovakia, ktorej 15. ročník sa uskutočnil v dňoch 23-25. novembra 2016.

Ďalšími  podujatiami, ktoré škola každoročne organizuje sú Mikulášsky koncert, Vianočný  koncert v Nižnej aj v Habovke,   koncert  venovaný ku  Dňu úcty k starším, okresné stretnutie dôchodcov, Deň matiek, výchovné koncerty v Chlebniciach, v Nižnej a Habovke.

V tomto školskom roku sa podarilo zorganizovať 9. ročník prehliadky mladých spevákov ľudových piesní Nižnianske  minisynkopy, ktorá sa uskutočnila 8.mája 2017. Za sprievodu ĽH pedagógov ZUŠ Nižná sa predstavilo 11 spevákov z Chlebníc, Zuberca, Podbiela , Nižnej , Zábiedova a Mútneho. Hosťami podujatia boli ĽH Ostrvka, ĽH Dievčatá spod Bučníka a TO ZUŠ.

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili množstva vystúpení ako na Dňoch mesta Kisač v Srbsku, Turzove slávnosti na Oravskom hrade, Vítanie jari, Minisynkopy, Nižniansky kotlík, pre jubilantov v Nižnej.  Ďalšie vystúpenia mali na Podroháčskych folklórnych slávnostiach, výchovných koncertoch v Nižnej, Habovke, plesoch v Nižnej, Krivej, Tvrdošíne a Trstenej, účinkovali aj pri stavaní mája, v súťaži Tvrdošín má talent   a ďalších.

Žiaci  literárno-dramatického odboru, pod vedením pani uč. Mgr. Zdeny Brozovej a Mgr. Jaroslava Broza, pripravili scenáre pre detský divadelný súbor Dobrozvíťazí Zelené jelene podľa rozprávky Ľ. Feldeka a pre dospelácky divadelný súbor podľa CH. Bukovského :Pulp .

V marci získali na okresnom kole HK  1. miesta Ema  Dobrovolská ,Agátka Brozová, Bianka Krížiková, Adam Drndáš, Martin Lórinc, Timka Hučalová, Monika Hažlinská. 2.miesto Evka Dobrovolská .

V apríli sa predstavili na krajskom kole HK v Martine, kde  bol Martin Lorinc prvý, Agátka Brozová a Monika Hažlinská získali 2.miesta a Adam Drndáš bol  tretí. Detský divadelný súbor Dobrozvíťazí sa z výrazným úspechom predstavil na festivale divadiel v cudzích jazykoch v Nitre, odkiaľ si odniesol hneď dve ocenenia za inscenáciu The dog days. Mladí divadelníci sa predstavili s anglickou verziou inscenácie Psina, s ktorou v minulej sezóne úspešne reprezentovali na celoslovenskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatej priadke v Šali.

V júni sa v Trstenej konala celoslovenská recitačná súťaž Dilongova Trstená. 2.miesto získala Emka Dobrovolská a 3.miesto získala Bianka Krížiková. Agátka Brozová získala ocenenie za autorský prínos, keďže recitovala svoju vlastnú poviedku.

9.6. získala Agáta Brozová 1. miesto v próze  medzi 640 súťažiacimi na Celoslovenskej literárnej súťaži Literárny Kežmarok. 20.6. sa zúčastnil Martin Lorinc na celoslovenskom nesúťažnom Hviezdoslavovom Kubíne a celé podujatie HK moderovala Agátka Brozová.

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Nižná reprezentovali svojimi výtvarnými prácami na celoslovenských súťažiach ako  XXIII. ročník Bienále fantázie v Martine,Ex Libris Hlohovec,Žitnoostrovské pastelky Dunajská Streda, Krídla Fantázie 2017 Púchov, Ríša Fantázie Lučenec, Grafický návrh na obal žiackej knižky  ,   „Vianočná pohľadnica“ a iné. Okrem súťaží pripravil VO výstavy prác žiakov na vianočných koncertoch v Nižnej a Habovke.Pri príležitosti celosl. suťaže Čarovná flauta, absolventské práce žiakov VO, k 40. výročia ZUŠ Vendelína Habovštiaka  a celoročné výstavy žiakov v priestoroch ZUŠ.

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili nasledovných súťaží: celoslovenská súťaž Čarovná flauta,   Schneiderova Trnava,,Országova Kremnica, Stará Lubovňa – saxofón, regionálna súťaž Biela Orava a iné. Významnou mierou prispeli svojou účasťou na kultúrno – spoločenskej akcii Dni  Kisača v Srbsku.

ĽH Ostrvka pod vedením Miroslava Štefana sa okrem množstva vystúpení ako Mesiac úcty k starším,    súťaž  Nižnianske minisynkopy  ,Kubínske krpčeky, PFS v Zuberci,  .

 

Okrem uvedených podujatí organizuje škola raz do mesiaca verejné žiacke koncerty a pozornosť si zaslúžia aj verejný absolventský koncert, ktorý sprevádzala výstava prác absolventov výtvarného odboru. Medzi príležitostné vystúpenia našich žiakov patria koncerty pre dôchodcov, Materskú a Základnú školu v Nižnej a v Habovke.

 

Materiálno-technické podmienky školy:

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce výučbe. Vyučuje sa v priestoroch suterénu ZŠ,  a na počet žiakov je učebňa malá. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO.

Do budúcnosti by snáď bolo možné rozmýšľať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané činnosti.

Okrem školy v Nižnej ,kde je 121 žiakov v HO a 174 žiakov v TO,VO a LDO, máme elokované pracoviská  v Habovke kde je 41 žiakov v HO a 55 v TO a VO.V Chlebniciach je 43 v HO  a Liesku je 7 žiakov vo VO. V Habovke sa v priestoroch ZŠ s MŠ vyučuje  hudobná náuka, hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare, spev a nemalý podiel na vyučovaní majú aj tanečný a výtvarný odbor. V ZŠ s MŠ v Chlebniciach vyučujeme  hru na husliach, flaute, saxofóne, akordeóne , gitare a hudobnú náuku . V Liesku  sa vyučuje výtvarný odbor.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

Škola získava finančné prostriedky jednak zo zdrojov pre financovanie originálnych kompetencií  a z príspevku  rodičov  na  úhradu  nákladov  spojených  so  štúdiom  podľa zákonných podmienok.

Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu.

 

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále sa znižujúcom počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 450 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy prijatím jednéha až dvoch pedagógov.

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov, využitím nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno- vzdelávacej práce učiteľov,čo by malo byť predovšetkým prospešné pre žiakov ZUŠ. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie . Naším cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy  –  Národnej  súťaže  v hre   na   zobcovej  flaute  a drevených  dychových  nástrojoch „Čarovná flauta“.

 

Oblasti, v ktorých dosiahla škola dobré výsledky:

Čarovná  flauta 

 • Barbora Cvoligová- 2.miesto- p.uč. K. Bačová
 • Janka Ťapajnová – 2.miesto – saxofón – p. uč. Mgr. Z. Reguly

 

Schneiderova Trnava  cel.husľ.súťaž.

 • Alexandra Murinová – strieborné pásmo  – p. uč. P. Kučka

 

  Stará Lubovňa cel. saxofónová súťaž.

 • Janka Ťapajnová – strieborné pásmo – p. uč. Mgr. Z. Reguly

 

 

  Országova Kremnica cel.husľ.súťaž.

 • Alexandra Murinová- strieborné pásmo – p.uč P. Kučka
 • Michaela Holubčíková – bronzové pásmo – p.uč. M. Matúšová
 • Bibiana Klimeková- bronzové pásmo-p.uč. M. Štefan

 

Biela Orava Námestovo – hra na husliach

 • Alexandra Murinová – 2. miesto – p. uč. P. Kučka
 • Michaela Holubčíková – 1. miesto – p. uč. M. Matúšová
 • Bibiana Klimeková – miesto – p. uč. M. Štefan

Biela Orava Námestovo – hra na klavíri

 • Slávka Podbielančíková -3 . miesto klavír – p. uč. Mgr. E. Šimičáková
 • Radovan Slimák – 3. miesto – p. uč. Mgr. M. Bistárová

 

Regionálna dychová súťaž Trstenej

 • Benjamin Staš – bronzové pásmo – p.uč. Mgr. Z. Reguly

 

 

 

 

V Nižnej 20.9.2017

 

 

Peter Kučka

riaditeľ  ZUŠ Vendelína Habovštiaka