Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka za školský rok 2015/2016

Názov školy: ZUŠ Vendelína Habovštiaka

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:  043/5381 264 , 0911276075

Internetová adresa: www.zusnizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

Zriaďovateľ školy: Obec  Nižná

Vedúci zamestnanci:  

 • Peter Kučka – riaditeľ školy
 • Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

 

Rada školy:

Predseda: Mgr. Eva Šimičáková

 

Členovia:

 • Mgr. Martina Labdíková,
 • Mgr. Andrea Oriešková
 • Ing. Marek Bučka
 • Margaréta Koštialová
 • Rastislav Štec
 • Rastislav Malatinka
 • Jozef Vírostko
 • Miroslav Slosiar
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Darina Zajacová

 

 

Umelecká rada školy:

Predseda: Peter  Kučka

Členovia:

 • Katarína Ďuriníková
 • Alena Hlavajová
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Miroslava Malatinková
 • Magdaléna Matúšová

 

Predmetové komisie:

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

 • hra na klavíri
 • hra na akordeóne

 

Vedúca PK:  Mgr.Mária Bistárová

Členovia:

 • Alena Hlavajová
 • Zuzana Žuffová
 • Tomáš Buc
 • Elena Balleková
 • Mgr.Katarína Zuberská
 • Mgr.Eva Šimičáková
 • Juraj Tomadlík

 

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov

 • hra na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • spev sólový a skupinový

 

Vedúca PK: Katarína Ďuriníková

Členovia:

 • Henrieta Habláková
 • Zuzana Suchánková
 • Mgr.Art. Pavol Bažík
 • Mgr.Zdeno Reguly

 

Predmetová komisia strunových nástrojov

 • hra na husliach
 • hra na gitare

 

 

Vedúca  PK: Magdaléna Matúšová

Členovia :

 • Mário Kubas dis.art.
 • Mgr.Bohuslav Kortman
 • Peter Kučka
 • Miroslav Štefan
 • Mgr. Zdeno Reguly
 • Dávid Šándor dis.art.

 

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka

 

Vedúci PK: Mgr.Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Elena Balleková
 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Mgr. Zdeno Reguly

 

 

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

Vedúca PK:  Mgr. Miroslava Malatinková

Členovia:

 • Mgr.Jaroslav Broz
 • Mgr. Zdenka Brozová
 • Ľubomír Jarolín
 • Mgr. Natália Stasová
 • Barbora Pavčová

 

 Údaje o počte žiakov:

 

Školu navštevovalo v šk. roku 2015/2016 spolu 455 žiakov.

Z toho:

Odbor Ročníkoví žiaci Prípravné štúdium Štúdium pre dospelých
HO 197 19 2
VO 93 3
TO 67 51
LDO 18 5

 

Údaje o klasifikácii žiakov

Z počtu žiakov 455 prospelo s vyznamenaním  336 žiakov, prospelo 44 a neprospelo 0 žiakov.75 žiakov navštevovalo PŠ.

Učebné plány

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvú a druhú časť prvého stupňa.

Údaje o počte zamestnancov

 • 25 pedagogických zamestnancov
 • 6 prevádzkoví zamestnanci

 

Plnenie kvalifikačných predpokladov

Pedagogický zbor tvorí 24 kvalifikovaných a 1  nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec.

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Jeden pedagóg študuje 4. ročník na konzervatóriu vo Zvolene hru na klavíri. Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a medzinárodných umeleckých festivaloch a súťažiach.

 

 

Aktivity a prezentácie školy

Hlavným cieľom pre tento školský rok sa stalo pre našu školu získať čestný názov po dlhoročnom riaditeľovi a zakladatelovi ZUŠ v Nižnej pánovi Vendelínovi Habovštiakovi.Tento cieľ sa nám podarilo splniť po schváleniach v Rade školy, Obecným zastupitelstvom,Štátnou školskou inšpekciou,OU-odbor školstva Žilina,pozostalými a ministrom MŠVV a Š SR.Dňa 30.6.2016 nám bol čestný názov ZUŠ Vendelína Habovštiaka slávnostne odovzdaný zástupkyňou MŠVV a Š SR RNDr.Danielou Čulákovou PhD.

Nosným projektom školy je národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na  zobcovej   flaute  a drevených  dychových  nástrojoch  Čarovná  flauta“  – člen  EMCY Slovakia, ktorej 14. ročník sa uskutočnil v dňoch 18-20. novembra 2015.

Každoročne organizujeme aj celoslovenskú súťaž v hre na husliach „Husľové talenty“,  ktorá je súčasťou Hudobného festivalu  Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Tento ročník sa FIB neuskutočnil z dôvodu prechodu súťaže na dvojročný cyklus.

 

Ďalšími  podujatiami, ktoré škola každoročne organizuje sú Mikulášsky koncert, Vianočný  koncert v Nižnej aj v Habovke,   koncert  venovaný  Dňu úcty k starším, okresné stretnutie dôchodcov, Deň matiek, výchovné koncerty v Chlebniciach, v Nižnej a Habovke.

V tomto školskom roku sa podarilo zorganizovať 8. ročník prehliadky mladých spevákov ľudových piesní Nižnianske minisynkopy, ktorá sa uskutočnila 10.apríla 2015. Za sprievodu LH pedagógov ZUŠ Nižná sa predstavilo 11 spevákov z Chlebníc, Zuberca, Podbiela , Nižnej,Zábiedova a Mútneho. Hosťami podujatia boli LH Ostvka,LH Dievčatá spod Bučníka,LH Murinovci a TO ZUŠ.

 

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili množstva vystúpení ako country festival Stará cesta Habovka,FS Horný Vadičov,10.výročie Klauke Slovakia Dolný Kubín,otvorenie hotela Park,Dni pre všetkých Námestovo,medzinár. seminár matematikov Algoritmy Podbanské  Ďalšie vystúpenia mali na Podroháčskych folklórnych slávnostiach, Výchovné koncerty v Nižnej, Habovke, Chlebniciach; plesy v Nižnej, Krivej, Tvrdošíne a Trstenej, účinkovali aj pri stavaní mája, v súťaži Tvrdošín má talent, kde získali cenu diváka aj poroty a ďalších.

 

Žiaci  literárno-dramatického odboru, pod vedením pani uč. Mgr. Zdeny Brozovej a Mgr. Jaroslava Broza, pripravili scenáre pre detský divadelný súbor Dobrozvíťazí Psina podľa novely M. A. Bulgakova: Psie srdce a pre mládežnícky divadelný súbor Pliaga Agáta Brozová:Zahrajte mi tichúčko.

V januári získali na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko dve 1. miesta Ema a Eva Dobrovolské .

Na regionálnom kole Kubínských divadelných dní obsadil 1. miesto divadelný súbor Dobrozvíťazí  a takisto 1. miesto divadelný súbor Pliaga .

V apríli sa predstavili Ema a Eva Dobrovolské, Agáta Brozová  a Martin Lorinc na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín. Všetci štyria  získali 1. miesto. Na krajskom kole v Martine bol Martin Lorinc prvý a Eva Dobrovolská tretia. Na krajskej divadelnej súťaži Divadelný medveď v Žiline uspelo Dobrozvíťazí, kde získali 2. miesto a zároveň postúpili na celoslovenskú súťaž Zlatá priadka v Šali.Na krajskej súťaží Turčianske javisko v Martine obsadilo divadlo Pliaga 1. miesto a postúpilo na celoslovenskú súťaž Festival divadla mladých v Tisovci , kde mali mimoriadny úspech u divákov. Na Zlatej priadke v Šali získalo Dobrozvíťazí cenu za objavnú dramaturgiu.

V júni sa v Trstenej konala celoslovenská recitačná súťaž Dilongová Trstená. Agáta Brozová,Júlia Rosinová a Petra Daňová získali 2. miesta.

9.6. získala Agáta Brozová 3. miesto v próze  medzi 640 súťažiacimi na Celoslovenskej literárnej súťaži Literárny Kežmarok. 19.6. sa zúčastnil Martin Lorinc na celoslovenskom nesúťažnom Hviezdoslavovom Kubíne.

 

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Nižná reprezentovali svojimi výtvarnými prácami na celoslovenských súťažiach XXII. ročník Bienále fantázie v Martine, kde získal Maxim Remiaz ČU.Fullová paleta v Ružomberku Kristína Nákačková a Zita Turčáková získali  ČU. Všetkých žiakov pripravovala p.uč. Mgr. Barbora Pavčová    „Vianočná pohladnica“ a iné. Okrem súťaží pripravil VO výstavy prác žiakov na vianočných koncertoch v Nižnej a Habovke.Pri príležitosti celosl. suťaže Čarovná flauta, absolventské práce žiakov VO  a celoročné výstavy žiakov v priestoroch ZUŠ.

 

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili nasledovných súťaží: celoslovenská súťaž Čarovná flauta,  Gelnický klúčik, , Cikkerova Banská Bystrica,Országova Kremnica,Gbelská saxofoniáda, regionálna súťaž Biela Orava a iné. Významnou mierou prispeli svojou účasťou na kultúrno spoločenskej akcií roka v Nižnej Pocta ThDr. Jozefovi Tomanóczymu generálny vikár pápežský protonotár a generálny vikár Spišskej diecézií.

ĽH Ostrvka pod vedením Miroslava Štefana sa okrem množstva vystúpenií ako (mesiac úcty k starším    súťaž  Nižnianske spievanky ,Kubínske krpčeky, PFS v Zuberci,Dni Mszany Dolnej a i.) sa zúčastnili XII.európskeho festivalu Hudobnej mládeže Donestia San Sebastián /Španielsko/,kde úspešne reprezentovali Nižnú ale aj celé Slovensko. Veľká vďaka za možnosť absolvovať tento zájazd patrí okrem sponzorov hlavne Obecnému zastupitelstvu na čele s pánom starostom Ing.Jaroslavom Rosinom za uhradenie nákladov na cestu do Španielska.

           Okrem uvedených podujatí organizuje škola raz do mesiaca verejné žiacke koncerty a pozornosť si zaslúžia aj verejné absolventské koncerty – v tomto roku sme ich usporiadali 2, ktoré sprevádzala výstava prác absolventov výtvarného odboru. Medzi príležitostné vystúpenia našich žiakov patria koncerty pre dôchodcov, Materskú a Základnú školu v Nižnej a v Habovke.

 

Materiálno-technické podmienky školy:

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce potrebe. Pracuje v priestoroch suterénu ZŠ, kde je často veľmi chladno a na počet žiakov je málo miesta. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO. V HO sa podarilo vďaka OcU Nižná zakúpiť klavírne krídlo Yamaha.

Do budúcnosti by snáď bolo možné rozmýšľať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané činnosti.

Okrem školy v Nižnej ,kde je 124 žiakov v HO a 180 žiakov v TO,VO a LDO, máme elokované pracoviská  v Habovke kde je 57 žiakov v HO a 47 v TO a VO.V Chlebniciach je 26 v HO  a Liesku je 20 žiakov vo VO. V Habovke sa v priestoroch ZŠ s MŠ vyučuje  hudobná náuka, hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare, spev a nemalý podiel na vyučovaní majú aj tanečný a výtvarný odbor. V ZŠ s MŠ v Chlebniciach vyučujeme  hru na husliach, flaute, saxofóne, akordeóne , gitare a hudobnú náuku . V Liesku  sa vyučuje výtvarný odbor.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

Škola získava finančné prostriedky jednak zo zdrojov pre financovanie originálnych kompetencií  a z príspevku  rodičov  na  úhradu  nákladov  spojených  so  štúdiom  podľa zákonných podmienok.

Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu.

 

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále sa znižujúcom počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 450 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy prijatím jednéha až dvoch pedagógov.

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov, využitím nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno- vzdelávacej práce učiteľov,čo by malo byť predovšetkým prospešné pre žiakov ZUŠ. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie . Naším cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy  –  Národnej  súťaže  v hre   na   zobcovej  flaute  a drevených  dychových  nástrojoch „Čarovná flauta“.

 

Oblasti, v ktorých dosiahla škola dobré výsledky:

 

Čarovná  flauta 

 • Radka Čuporáková ,Barbora Cvoligová- ČU- p.uč.K.Ďuriníková
 • Janka Ťapajnová – 2.miesto – saxofón – p. uč. Mgr. Z. Reguly

 

Cikkerova Banská Bystrica cel.husl.súťaž.

 • Alexandra Murinová – bronzové pásmo  – p. uč. P.Kučka

 

Gbelská saxofoniáda

 • Janka Ťapajnová – cena primátora mesta Gbely – p. uč. Mgr.Z. Reguly

 

  Országova Kremnica cel.husľ.súťaž.

 • Alexandra Murínová- strieborné pásmo – p.uč P.Kučka
 • Martina Kováčiková – bronzové pásmo – p.uč. P.Kučka

 

 • Bibiana Klimeková- bronzové pásmo- M.Štefan

 

Gelnický kľúč

 • Kvarteto zobcových fláut – strieborné pásmo – p. uč. K. Ďuriníková
 • Flautovo-husľový orchester – strieborné pásmo – p. uč. K. Ďuriníková, p. uč. Matúšová

 

Biela Orava Námestovo – hra na husliach

 • Alexandra Murínová – 2. miesto – p. uč. P.Kučka
 • Michaela Holubčíková – 3. miesto – p. uč. M. Matúšová
 • Martina Kováčiková- miesto – p. uč. P.Kučka

.       Daniela  Borsíková –  2.miesto – p.uč.M.Štefan

Biela Orava Námestovo – hra na klavíri

 • Slávka Podbielančíková -3 . miesto klavír – p. uč. Mgr.E. Šimičáková
 • Radovan Slimák – 3. miesto – p. uč. Mgr. M. Bistárová

 

Regionálna dychová súťaž Trstená

 • Janka Ťapajnová – zlaté pásmo – p. uč. Mgr. Z.Reguly
 • Benjamin Staš – strieborné pásmo-p.uč. Mgr. Z. Reguly
 • Alexandra Smolárová – strieborné pásmo p. uč. Z.Suchánková

 

V Nižnej 20.9.2016

Peter Kučka

riaditeľ  ZUŠ Vendelína Habovštaka