Hudba stredoveku v našej ZUŠ

Koncom januára sa na Základnej umeleckej škole Vendelína Habovštiaka uskutočnila zaujímavá prednáška zameraná na mapovanie stredovekej hudobnej kultúry na území Slovenska.

 S ponukou oboznámiť našich žiakov hudobného odboru so zaujímavými výsledkami bádania Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave, prišla jej vedecká pracovníčka Mgr. Veronika Garajová PhD., ktorá sa spolupodieľala na riešení projektu s názvom Cantus Planus. Projekt je zameraný na skúmanie literárnych a hudobných rukopisných prameňov nášho územia, ktoré sú súčasťou vývoja stredovekej hudobnej kultúry a nášho kultúrneho dedičstva.

Bolo potešujúce,  že medzi nás prišla naša bývalá absolventka a nadchla terajších žiakov formou aj témou prednášky. Počas nej sa všetci zúčastnení  interaktívne prepojili  pomocou mobilných zariadení a vzájomne si mali možnosť porovnať svoje vedomosti z dejín hudby obdobia stredoveku. 

Žiakov zaujala hlavne tá časť prednášky, ktorá priblížila historický vývoj notových systémov a ich porovnanie so súčasným spôsobom zápisu hudby.  Bola zdôraznená dôležitosť kláštorov  na našom území odkiaľ rukopisy jednotlivých liturgických nápevov pochádzajú.  Počas prednášky zazneli aj hudobné ukážky skladieb, ktoré sa našli na našom území.

V praktickej časti prednášky Veronika Garajová pútavo vysvetlila, ako sa čítal  zápis gregoriánskeho chorálu, spievaného počas bohoslužieb  mníchmi. Rukopisy stredovekých notácií mali možnosť žiaci aj analyzovať a preniesť sa tak do myslenia stredovekého speváka.

Vzájomná interakcia prednášajúcej a žiakov určite  prispela  k popularizácii teoretického predmetu hudobná náuka a rozšírila ich vedomosti o tejto unikátnej hudobnej ére.

V závere prednášky naši pedagógovia poďakovali Veronike Garajovej, ocenili jej nadšenie a  ochotu  ďalšej spolupráce na popularizácií projektov SAV aj u nás, v Nižnej. 

 

Autor: E.Š.