Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka za školský rok 2021/2022

Názov školy: ZUŠ Vendelína Habovštiaka

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:    0911276075

Internetová adresa: www.zusnizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

Zriaďovateľ školy: Obec  Nižná

Vedúci zamestnanci:          

 • Peter Kučka – riaditeľ školy
 • Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

Rada školy:

Predseda: Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Mgr. Anna Holubčíková,
 • Ing. Jana Tuhá
 • Andrea Slimáková
 • Ján Mišík
 •  Ing. Martin Nákačka
 • Rastislav Malatinka
 • Jozef Vírostko
 • Martin Žuffa
 • Miroslav Štefan
 • Darina Zajacová

Umelecká rada školy: 

Predseda: Peter  Kučka

Členovia:

 • Katarína Bačová                                                                                                  
 • Alena Hlavajová
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Mgr. Miroslava Malatinková

Predmetové komisie:

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

 • hra na klavíri
 • hra na akordeóne

Vedúca PK:  Mgr. Marta Podbielančíková 

Členovia:

 • Alena Hlavajová  Dis.art.
 • Zuzana Žuffová
 • Elena Balleková
 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Mgr. Mária Bistárová
 • Juraj Tomadlík
 • Monika Madeňáková  Dis.art./na MD/

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov

 • hra  na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • spev sólový a skupinový

Vedúca PK: Katarína Bačová

Členovia: 

 • Zuzana Suchánková
 • Mgr. Art. Pavol Bažík
 • Mgr. Zdeno Reguly

Predmetová komisia strunových nástrojov                                                                                                                                             

 • hra  na husliach
 • hra na gitare

Vedúci  PK: Peter Kučka

Členovia :

 • Mário Kubas Dis.art.
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Karol Hromádka
 • Mgr. art. Adrián Malovanik
 • Miroslav Štefan Dis.art.
 • Mgr. Zdeno Reguly
 • Dávid Šándor Dis.art.

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka

Vedúci PK: Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Katarína Bačová
 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Zuzana Žuffová

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru 

Vedúca PK:  Mgr. Miroslava Malatinková

Členovia:

 • Mgr. Zdena Brozová
 • Bc. Natália Stasová
 • Mgr. Barbora Tekelová

 Údaje o počte žiakov:

Školu navštevovalo v šk. roku 2021/2022 spolu  žiakov,

z toho:

OdborRočníkoví žiaciPrípravné štúdiumŠtúdium pre dospelých
HO19611                          –
VO646
TO                    772
LDO13

Údaje o klasifikácii žiakov: Z počtu žiakov 369 prospelo s vyznamenaním  329 žiakov, prospelo 40 a neprospelo 0 žiakov. 19 žiakov navštevovalo PŠ.

Učebné plány

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvú a druhú časť prvého stupňa.

Údaje o počte zamestnancov

 • 2 pedagogickí zamestnanci         
 • 6 prevádzkoví zamestnanci

   Plnenie kvalifikačných predpokladov

Pedagogický zbor tvorí 24 kvalifikovaných a 1  nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a regionálnych súťažiach.

Aktivity a prezentácie školy

Nosným projektom školy je národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na  zobcovej   flaute  a drevených  dychových  nástrojoch  Čarovná  flauta“  – člen  EMCY Slovakia, ktorej 20. ročník sa uskutočnil v dňoch 24. – 26. novembra 2021 online.

Ďalšími  podujatiami, ktoré škola každoročne organizuje sú Mikulášsky koncert, Vianočný  koncert v Nižnej aj v Habovke,   koncert  venovaný ku  Dňu úcty k starším, okresné stretnutie dôchodcov, Deň matiek, výchovné koncerty v Chlebniciach, v Nižnej a Habovke.

V tomto školskom roku sa podarilo zorganizovať 13. ročník prehliadky mladých spevákov ľudových piesní Nižnianske  minisynkopy, ktorá sa uskutočnila 22.4. 2022. Za sprievodu ĽH pedagógov ZUŠ Nižná sa predstavilo 11 spevákov z Chlebníc, Zuberca, Podbiela , Nižnej, Trstenej a Mútneho . Hosťami podujatia boli ĽH Ostrvka, ĽH bratov Murínovcov , TO a hlavný hosť, majster cechu gajdošského, výrobca a hráč na fujarách, píšťalách a gajdách, Drahoš Daloš.

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili množstva vystúpení a worshopov, ako celodenné sústredenie so Zuzanou Toth z Ballett&Box studio z Rakúska. Počas pandémie vytvorili videoklipy „Vianočná nálada“, “Šťastné a veselé-vianočný pozdrav tanečníkov“. Vystúpenia Vítanie jari a vynášanie Marmurieny ,,Nižnianske minisynkopy, 20.výročie tanečných skupín Daisy&Žabka, Slávnostná akadémia-oceňovanie športovcov/Čarný Dunajec, “Zvládli sme to“-záverečný program TO ZUŠ V.Habovštiaka, Tanečný Kubín – celoslovenská súťaž a iné.

  Literárno-dramatický odbor vedú pani uč. Mgr. Zdenka Brozová  a Agátka Brozová, ktoré pripravili aj scenár pre divadelný súbor  Dobrozvíťazí – divadielko poézie od autora Vlada Jančeka – Vtáčatá , no z viacerých dôvodov sa nepodarilo divadielko dokončiť./pandemická situácia/.

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Nižná reprezentovali svojimi výtvarnými prácami na celoslovenských súťažiach, ako  XXIII. ročník Bienále fantázie v Martine, Ex Libris Hlohovec, Fullova paleta 2021 Ružomberok, Krídla fantázie 2021 Púchov, Ríša fantázie 2022 Lučenec, Žitnoostrovské pastelky 2021 Dunajská Streda,   „Vianočná pohľadnica“ a iné. Okrem súťaží pripravil VO výstavy prác žiakov na vianočných koncertoch v Nižnej a Habovke. Pri príležitosti Celosl. súťaže Čarovná flauta, absolventské práce žiakov VO  a celoročné výstavy žiakov v priestoroch ZUŠ. Žiačka Tamara Lujza Betušťáková bola prijatá na umelecký smer počítačová grafika

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili nasledovných súťaží: Celoslovenská súťaž Čarovná flauta,   Celoslovenskej saxofónovej súťaži v Starej Ľubovni, Medzinárodný festival komornej hudby v Čadci, regionálna súťaž Biela Orava a iné.

       Veľkú radosť máme z toho, že sa nám podaril zakúpiť vďaka dotácie z EU barokový nástroj spinet, ako aj tenor saxofón a barytón saxofón, ktoré nám umožnia vytvoriť saxofónové kvarteto.

          Okrem uvedených podujatí, škole sa podarilo uskutočniť na počesť Vendelína Habovštiaka organový koncert, kde sa predstavila Julka Habovštiaková so svojimi žiakmi zo ZUŠ I. Kolčáka Námestovo a ako hosť sa predstavila talentovaná huslistka Anežka Kurajdová zo ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín. Ďalším koncertom bolo vystúpenie absolventov bakalárskeho štúdia VŠMU Bratislava Tomáša Buca – klavír a Jozefa Pitáka – akordeón. Vrcholom koncertov bolo vystúpenie Spectrum Quartteta z Bratislavy, kde sa predstavil aj náš bývalý študent Peter Dvorský. Všetky tieto koncerty máte možnosť vidieť spätne na našej webovej stránke. Škola organizuje raz do mesiaca verejné žiacke koncerty  a pozornosť si zaslúži aj verejný absolventský koncert, ktorý sprevádzala výstava prác absolventov výtvarného odboru. Medzi príležitostné vystúpenia našich žiakov patria koncerty pre dôchodcov, Materskú a Základnú školu v Nižnej a v Habovke.

Materiálno-technické podmienky školy:

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce výučbe. Vyučuje sa v priestoroch suterénu ZŠ  a na počet žiakov je učebňa malá. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO.

Do budúcnosti by snáď bolo možné rozmýšľať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané činnosti.

Okrem školy v Nižnej, kde je 140 žiakov v HO a 119 žiakov v TO,VO a LDO, máme elokované pracoviská  v Habovke, kde je 62 žiakov v HO a 21 v TO a VO. V Chlebniciach je 21 v HO a VO 7 a Liesku je 6 žiakov vo VO. V Habovke sa v priestoroch ZŠ s MŠ vyučuje  hudobná náuka, hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare, akordeón a nemalý podiel na vyučovaní majú aj tanečný a výtvarný odbor. V ZŠ s MŠ v Chlebniciach vyučujeme  hru na  flaute, saxofóne, akordeóne , gitare a hudobnú náuku . V Liesku  sa vyučuje výtvarný odbor.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

Škola získava finančné prostriedky  zo zdrojov pre financovanie originálnych kompetencií  a z príspevku  rodičov  na  úhradu  nákladov  spojených  so  štúdiom  podľa zákonných podmienok.

Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu.

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále sa znižujúcom počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 450 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy prijatím jedného až dvoch pedagógov. 

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov využitím nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno- vzdelávacej práce učiteľov, čo by malo byť predovšetkým prospešné pre žiakov ZUŠ. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie. Naším cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy  –  Národnej  súťaže  v hre   na   zobcovej  flaute  a drevených  dychových  nástrojoch „Čarovná flauta“.

Oblasti, v ktorých dosiahla škola dobré výsledky:

 HUDOBNÝ ODBOR

Čarovná  flauta 

 • Jozef Staš – saxofón  1.miesto,Paula Jandurová –  saxofón 3.miesto-p.uč.Mgr. Z. Reguly
 • Ela-Mária Štefanová-zobcová flauta 2.miesto-p.uč.Mgr. Z. Reguly

Stará Ľubovňa  

 • Paula Jandurová a Jozef Staš – saxofón-bronzové pásmo – p. uč. Z. Reguly
 • Saxofónové kvarteto-bronzové pásmo-p. uč. Z. Reguly

Biela Orava Námestovo

 • Marína Majerčáková- 1.miesto klavír – p. uč. Mgr. E. Šimičáková
 • Nela Gibasová-1.miesto husle  –  p. uč. M. Štefan
 • Dorota Pucovänová -2.miesto gitara-p. uč. Mgr. Z. Reguly
 • Lukáš Tabačák-3.miesto gitara-p. uč. K. Hromádka
 • Klaudia Barancová -3.miesto klavír-p. uč. Mgr. M. Bistárová
 • Lea Kučerová-3.miesto klavír-p. uč. Mgr. E.Šimičáková
 • Krištof Korčuška-3.miesto husle-p. uč. Mgr. B.Kortman

Festival komornej hudby Čadca

Saxofónové kvarteto -zlaté pásmo-p. uč. Mgr. Z. Reguly

Folklórna regionálna súťaž Eniky Beniky-ĽH Ostrvka-zlaté pásmo

 LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

  Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

 1.miesta    Klaudia Jandurová, Martin Lorinc,

  Hviezdoslavov Kubín (Vajanského Martin) krajské kolo

 Čestné uznanie  Klaudia Jandurová, Martin Lorinc

  Celoslovenská súťaž Dilongova Trstená

 1.miesto Adam Drndáš

V Nižnej    21.9.2022                                                                     Peter Kučka                                                                                            Riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka  Nižná