Školné 2022/2023

PLATBA PRÍSPEVKU NA ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM (ďalej len ŠKOLNÉ)

Vážení rodičia !

Školné v šk. roku 2022/2023 je možné uhradiť dvakrát ročne – jednorazovým poplatkom na príjmový účet školy:

SK66 0200 0000 0019 4265 9954 (do poznámky uveďte prosím meno dieťaťa!)

– za mesiace IX. – XII. (september až december) do 25.10.2022

– za mesiace I. – VI. (január až jún) do 24.03.2023

Výška školného za jeden mesiac ostáva nezmenená:

Hudobný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 
 • Štúdium pre dospelých –  10 

Výtvarný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 
 • Štúdium pre dospelých –  10

Tanečný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 

Literárno-dramatický odbor:

 • Prípravné štúdium – 3 €
 • Žiaci v ročníku –
 • Štúdium pre dospelých –  

Prehľadná tabuľka platieb školného:

Odbor Druh štúdia mesačne IX. – XII. I. – VI. rodičovský príspevok
Hudobný odbor Prípravné štúdium 4,00 € 16,00 € 24,00 € 20,00 €
Žiaci v ročníku 7,00 € 28,00 € 42,00 € 20,00 €
Štúdium pre dospelých 10,00 € 40,00 € 60,00 € 20,00 €
Výtvarný odbor Prípravné štúdium 4,00 € 16,00 € 24,00 € 20,00 €
Žiaci v ročníku 5,00 € 20,00 € 30,00 € 20,00 €
Štúdium pre dospelých 10,00 € 40,00 € 60,00 € 20,00 €
Tanečný   odbor Prípravné štúdium 4,00 € 16,00 € 24,00 € 20,00 €
Žiaci v ročníku 5,00 € 20,00 € 30,00 € 20,00 €
Štúdium pre dospelých  
Literárno-dramatický odbor Prípravné štúdium 3,00 € 12,00 € 18,00 € 20,00 €
Žiaci v ročníku 4,00 € 16,00 € 24,00 € 20,00 €
Štúdium pre dospelých 5,00 € 20,00 € 30,00 € 20,00 €

POZOR!

Po odsúhlasení rodičmi na plenárnom rodičovskom združení 27. 9. 2022 bol rodičovský príspevok zvýšený na 20€ jedenkrát ročne. Ak žiak navštevuje viacero odborov (napr. hudobný a tanečný) rodičovský príspevok sa uhrádza iba za jeden odbor.

Zmenilo sa taktiež číslo účtu na úhradu rodičovského príspevku:

SK69 0200 0000 0046 4189 6554

Tento účet je odlišný od účtu na platenie školného!

Za pochopenie ďakujeme.

Peter Kučka

riaditel’ ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná