DÔLEŽITÝ OZNAM

Milí žiaci, rodičia!

Oznamujeme Vám, že  minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol takto:

 1. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.
  • Vyučovanie bude na našej škole prebiehať dištančnou formou.
  • Formu, akou bude dištančné vyučovanie prebiehať určí triedny učiteľ.
  • Triedny učiteľ môže využiť tieto spôsoby vyučovania:
   • online vyučovanie na dopredu dohonutej platforme
   • formou písomne zadaných úloh,
   • offline – nahrávaním audia, videa, obrázkov a odosielaním učiteľovi emailom, alebo inou službou, ktorú učiteľ určí. 
   • iné – fantázii sa medze nekladú
   • OSOBNÉ STRETNUTIE UČITEĽOV SO ŽIAKMI JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ!!!
 2. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 

Odôvodnenie:

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu. Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.