Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Nižnej za školský rok 2014/2015

Názov školy: Základná umelecká škola v Nižnej

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:  043/5381 264

Internetová adresa: www.zusnizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

Zriaďovateľ školy: Obecný úrad v Nižnej

Vedúci zamestnanci:          

 • Peter Kučka – riaditeľ školy
 • Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

Rada školy:

Predseda: Mgr. Eva Šimičáková

Členovia:

 • Mgr. Martina Labdíková,
 • Mgr. Andrea Oriešková
 • Ing.Marek Bučka
 • Margaréta Koštialová
 • Rastislav Štec
 • Radoslav Malatinka
 • Jozef Vírostko
 • Ing. Miroslav Slosiar
 • Mgr.Bohuslav Kortman
 • Darina Zajacová

Umelecká rada školy:

Predseda: Peter  Kučka

Členovia:

 • Katarína Ďuriníková
 • Alena HLAVAJOVÁ
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Mgr. Miroslava MALATINKOVÁ
 • Magdaléna Matúšová

Predmetové komisie:

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

 • hra na klavíri
 • hra na akordeóne

Vedúca PK:  Monika Madleňáková

Členovia:

 • Alena Hlavajová
 • Zuzana Žuffová
 • Zdeno Reguly
 • Elena Balleková
 • Mária Bistárová
 • Eva Šimičáková
 • Marta Podbielančíková

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov

 • hra na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • spev sólový a skupinový

Vedúca PK: Katarína Ďuriníková

Členovia:

 • Henrieta Habláková
 • Zuzana Suchánková
 • Art. Pavol Bažík
 • Zdeno Reguly

Predmetová komisia strunových nástrojov   

 • hra na husliach
 • hra na gitare

Vedúca  PK: Magdaléna Matúšová

Členovia :

 • Mário Kubas Dis.art.
 • Bohuslav Kortman
 • Peter Kučka
 • Miroslav Štefan
 • Zdeno Reguly
 • Dávid Šándor Dis.art.

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka

Vedúci PK: Mgr.Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Elena Balleková
 • Eva Šimičáková
 • Zdeno Reguly

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru 

Vedúca PK:  Mgr. Miroslava Malatinková

Členovia:

 • Jaroslav Broz
 • Zdena Brozová
 • Ľubomír Jarolín
 • Daniela Krajčiová
 • Natália Stasová
 • Barbora Pavčová.

 Údaje o počte žiakov:

 Školu navštevovalo v šk. roku 2014/2015 spolu 445 žiakov.

Z toho:

Odbor Ročníkoví žiaci Prípravné štúdium Štúdium pre dospelých
HO 208 25
VO 88 2
TO 46 53
LDO 16 7

Učebné plány

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvé a druhé ročníky.

Údaje o počte zamestnancov

 • 25 pedagogických zamestnancov
 • 6 prevádzkoví zamestnanci

   Plnenie kvalifikačných predpokladov

Pedagogický zbor tvorí 24 kvalifikovaných a 1  nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Jeden pedagóg študuje 3. ročník na konzervatóriu vo Zvolene hru na klavíri.Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a medzinárodných umeleckých festivaloch a súťažiach.

 

Aktivity a prezentácie školy

Nosným projektom školy je – národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na  zobcovej   flaute  a drevených  dychových  nástrojoch  Čarovná  flauta“  – člen  EMCY Slovakia, ktorej 13. ročník sa uskutočnil v dňoch 19-21. novembra 2014.

Každoročne organizujeme aj celoslovenská súťaž v hre na husliach „Husľové talenty“,  ktorý je súčasťou Hudobného festivalu  Ivana Ballu v Dolnom Kubíne a jej 17.ročník sa konal 22.mája 2015.

Ďalšími  podujatiami, ktoré škola organizuje sú  každoročne Mikulášsky koncert, Vianočný  koncert v Nižnej aj v Dolnom Kubíne,   koncert  venovaný  dňu úcty k starším, celokrajské stretnutie dôchodcov, deň matiek, výchovné koncerty v Chlebniciach, v Nižnej a Habovke.

V tomto školskom roku sa podarilo už po siedmy krát zorganizovať prehliadku mladých spevákov ľudových piesní Nižnianske minisynkopy, ktorá sa uskutočnila 14.apríla 2015. Predstavilo sa 11 spevákov z Chlebníc, Zuberca, Podbiela a z Liesku. Hosťami podujatia bola už tradične ĽH Karola Hromádku zo ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín  so svojimi sólistami a  Alžbeta Čadecká ktorá sa predstavila hrou na gajdách. Na prehliadke nás potešila hojná účasť divákov.

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili množstva vystúpení ale aj súťaží . V dňoch 3-5. októbra sa predstavili na celoslovenskej súťaži „Diaľavy“ v Michalovciach, kde získali s piatimi choreografiami 1. miesto , 2.  miesto a dve 3. miesta. 17-19 apríla absolvovali medzinárodnú tanečnú súťaž v Brne „ O Medláneckou sýpku“. Takisto veľmi úspešne získali štyri 2. miesta a jedno 3. miesto. Ďalšie vystúpenia mali na Podroháčskych folklórnych slávnostiach, ďalej v Chorvátsku v rámci vystúpení FS Oravan,  Výchovné koncerty v Nižnej, Habovke, Chlebniciach; plesy v Nižnej, Krivej, Tvrdošíne a Trstenej, účinkovali aj pri stavanie mája, v súťaži Tvrdošín má talent a ďalších.

Žiaci  literárno-dramatického odboru, pod vedením pani uč. Mgr. Zdeny Brozovej a Mgr. Jaroslava Broza, získali niekoľko významných ocenení. Už v dňoch 17-19.  septembra sa zúčastnili X. ročníka medzinárodnej divadelnej prehliadky“ Divadelná chalúpka“. Na túto prehliadku sa dostali na základe úspechov na súťažiach v minulom školskom roku. Veľmi ich  pochválila aj krstná mama tejto prehliadky pani Zuzana Krónerová.

  V januári získali na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko dve 1. miesta Ema a Eva Dobrovolské . Na krajskom kole sa umiestnila Eva na1. mieste a Ema na 2. mieste.

Na regionálnom kole Kubínských divadelných dní obsadil 1. miesto divadelný súbor Dobrozvíťazí s recitačným divadlom „V raždí (podľa Agáty)“ a takisto 1. miesto divadelný súbor Pliaga so scénickou miniatúrou „Bam“.

V apríli sa predstavili Ema a Eva Dobrovolské a Agáta Brozová na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín. Všetky tri získali 1. miesto. Na krajskom kole v Martine bola Eva Dobrovolská prvá a Ema Dobrovolská, Agáta Brozová obsadili 3. miesto. Na krajskej divadelnej súťaži Vajanského Martin uspel detský recitačný kolektív Dobrozvíťazí, kde zvíťazil a zároveň postúpil na celoslovenskú súťaž Hviezdoslavov Kubín.

V júni sa v Trstenej konala celoslovenská recitačná súťaž Dilongová Trstená. Martin Lorinc zvíťazil a Agáta Brozová bola druhá.

12.6. získala Agáta Brozová 1 miesto v próze a 2 miesto v poézií medzi 470 súťažiacimi na celoslovenskej literárnej súťaži Literárny Kežmarok.

Vrcholom LDO bola účasť divadla Dobrozvíťazí a Emy Dobrovolskej na celoslovenskej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Nižná reprezentovali svojimi výtvarnými prácami na celoslovenských súťažiach „ Talent, umenie, kumšt“, na 4. roč. súťaže„ Cesty za poznaním minulosti 2014“, „ Polícia očami detí“, „ Senecká dúha 2015“ ,  „Maľovaná Zuška 2014“,  „ Vianočná pohladnica“ a iné. Okrem súťaží pripravil VO výstavy prác žiakov absolventov. Tri žiačky sa dostali na stredné umelecké školy a žiak druhého stupňa Rudolf Suran bol prijatý naštúdium na VŠVU v Bratislave.

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili nasledovných súťaží: celoslovenská súťaž Čarovná flauta, Husľové talenty v Nižnej, XIV.medzinárodný festival akordeonistov  v Rajeckých Tepliciach, Schneiderova Trnava, celoslovenská gitarová súťaž Bojnice, Klasická gitara Ružomberok, Gelnický klúčik, medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žiline, spevácka súťaž Fullstar v Ružomberku, Saxofón Stará Lubovňa, Cikkerová Banská Bystrica, regionálna súťaž Biela Orava a iné

          ĽH Ostrvka pod vedením Miroslava Štefana a novovzniknutá ĽH Grúň, ktorá pôsobí v elokovanom pracovisku Habovka pod vedením Mgr. Bohuslava Kortmana aj tento šk. rok reprezentovali našu školu na viacerých podujatiach. Vystúpenia pre našich dôchodcov, benefičný koncert pre Anetku, v dokumente o Habovke pre TV JOJ, na Nižnianskych krpčekoch, na Bačovských dňoch v Malatinej a iných akciách školy.

 Okrem uvedených podujatí škola organizuje raz do mesiaca verejné žiacke koncerty a pozornosť si zaslúžia aj verejné absolventské koncerty – v tomto roku sme ich usporiadali 2, ktoré sprevádzala výstava prác absolventov výtvarného odboru. Medzi príležitostné vystúpenia našich žiakov patria vystúpenia pre dôchodcov, materskú a základnú školu, v Nižnej a v Habovke.

Materiálno-technické podmienky školy:

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce potrebe. Pracuje v priestoroch suterénu ZŠ, kde je často veľmi chladno a na počet žiakov je málo miesta. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO

Do budúcnosti by snáď bolo možné rozmýšľať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané činnosti.

Okrem školy v Nižnej máme elokované pracoviská  v Habovke, Chlebniciach a Liesku. V Habovke sa v priestoroch ZŠ s MŠ vyučuje  hudobná náuka, hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare, spev a nemalý podiel na vyučovaní majú aj tanečný a výtvarný odbor. V ZŠ s MŠ v Chlebniciach vyučujeme  hru na husliach, flaute, saxofóne, akordeóne , gitare, hudobnú náuku a miesto tam má aj výtvarný odbor. V Liesku  sa vyučuje výtvarný odbor.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

Škola získava finančné prostriedky jednak zo zdrojov pre financovanie originálnych kompetencií  a z príspevku  rodičov  na  úhradu  nákladov  spojených  so  štúdiom  podľa zákonných podmienok.

Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu.

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále sa znižujúcom počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 450 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy prijatím jednéha až dvoch pedagogov.

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov, kde by malo pomôcť využitie nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, čo by malo byť na prospech predovšetkým našich detí. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie učiteľov. Našim cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy  –  Národnej  súťaže  v hre   na   zobcovej  flaute  a drevených  dychových  nástrojoch „Čarovná flauta“.

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia je naším cieľom po preklenutí stavu krízy sa  prostredníctvom projektov pokúsiť získať prostriedky na vybudovanie podkrovia školy.

Oblasti, v ktorých dosiahla škola dobré výsledky

Čarovná  flauta 

 • Radka Čuporáková – 3.miesto –  priečna flauta – p. uč. K. Ďuriníková
 • Janka Ťapajnová – 2.miesto  – saxofón – p. uč. Mgr. Z. Reguly

Cikkerova Banská Bystrica

 • Martina Vavreková  – bronzové pásmo  – p. uč. K. Ďuriníková
 • Janka Ťapajnová – strieborné pásmo – p. uč. Mgr. Z.Reguly

Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice          

 • Matej Oriešek – strieborné pásmo -p. uč. M. Kubas, DisArt.
 • Miriam Stašová – strieborné pásmo – p. uč. Mgr. Z.Reguly

Ľubovniansky saxofón

 • Janka Ťapajnová – strieborné pásmo – p. uč. Mgr. Z.Reguly

Medzinárodný akordeónový festival Rajecké Teplice 

 • Simona Hubená – bronzové pásmo – p. uč. E. Balleková

 

Fullstar Ružomberok – spevácka súťaž

 • Ema Hrubošová – strieborné pásmo
 • David Bažík – bronzové pásmo – Mgr. Art.P. Bažík
 • Mária Kajanová – bronzové pásmo – Mgr. Art.P. Bažík
 • Žaneta Žuffová – bronzové pásmo – Mgr. Art.P. Bažík

Husľové talenty

 • Alexandra Murínová –  5. miesto P. Kučka

 

Medzinárodná spevácka súťaž R. Petráka Žilina       

 • Patrícia Pilarčíková – čestné uznanie – p.uč. H. Habláková
 • Barbora Žuffová – čestné uznanie – p. uč. H. Habláková

Gelnický kľúč

 • Orchester zobcových fláut – 2x strieborné pásmo – p. uč. K. Ďuriníková
 • Flautovo-husľový orchester – strieborné pásmo – p. uč. K. Ďuriníková, p. uč.  M. Matúšová

Biela Orava Námestovo – hra na husliach

 • Alexandra Murínová – 1. miesto – p. uč. M. Matúšová
 • Michaela Holubčíková – 3. miesto – p. uč. M. Matúšová
 • Lenka Kubalová – 3. miesto – p. uč. M. Štefan

Biela Orava Námestovo – hra na klavíri

 • Slávka Podbielančíková – 1. miesto klavír – p. uč. Mgr.E. Šimičáková

Biela Orava Námestovo – hra na akordeóne

 • Simona Hubená – 3. miesto – p. uč. E. Balleková

Biela Orava Námestovo – hra na gitare

 • Timotej Bučka – 1. miesto – p. uč. M. Kubas, DisArt
 • Miriam Stašová – 2. miesto – p. uč. Mgr. Z.Reguly
 • Tomáš Labdík  – čestné uznanie p. uč. M. Kubas, DisArt

Regionálna dychová súťaž Trstená

 • Janka Ťapajnová – zlaté pásmo a cena poroty – p. uč. Mgr. Z.Reguly
 • Liliana Vaseková – zlaté pásmo – p. uč. K. Ďuriníková
 • Katarína Kazíková – zlaté pásmo – p. uč. K. Ďuriníková
 • Sára Mačňáková – strieborné pásmo – p. uč. K. Ďuriníková
 • Alexandra Smolárová – bronzové pásmo – p. uč. Z. Suchánková
 • Alexandra Hrnčiarová – bronzové pásmo – p. uč. Z. Suchánková

Patrícia Pilarčíková bola prijatá na Konzervatórium do Žiliny – p. uč. M. Štefan.

V Nižnej 20.9.2015

Peter Kučka

Riaditeľ ZUŠ Nižná