Plán činnosti školy na školský rok 2015/2016

 I. STAV ŠKOLY A ORGANIZÁCIA  ŠKOLSKEJ  PRÁCE

 

Školu na začiatku školského roka 2015/2016 navštevuje 465 žiakov v štyroch odboroch:

 • hudobný odbor – HO
 • výtvarný odbor – VO
 • tanečný odbor – TO
 • literárno-dramatický odbor –  LDO

 

Počet žiakov:

Odbor Ročníkoví žiaci Prípravné štúdium Štúdium pre dospelých
HO 205 20
VO 94 3
TO 68 52
LDO 18 5

 

Na škole vyučuje 21 interných  vyučujúcich, 6 na dohodu o vykonaní práce a jedna učiteľka je na materskej dovolenke.

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 • 1 ekonomický pracovník,
 • 1 administratívny pracovník,
 • 1 správca siete,
 • 2 prevádzkoví pracovníci so zníženým úväzkom

 

 

Vyučovanie v jednotlivých odboroch a oddeleniach.

 

Hudobný odbor:

Oddelenie klávesových nástrojov:

 • Alena Hlavajová
 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Zuzana Žuffová
 • Mgr. Mária Bistárová (vedúca PK)
 • Elena Balleková
 • Mgr. Marta Podbielančíková/MD/
 • Juraj Tomadlík
 • Mgr. Katarína Zuberská
 • Mgr. Tomáš Buc

 

Oddelenie strunových nástrojov:

 • Peter Kučka
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Miroslav Štefan
 • Magdaléna Matúšová (vedúca PK)
 • Mário Kubas Dis.art.
 • Mgr. Zdeno Reguly
 • David Šándor Dis.art.
 • Mgr. Janka Kučková

 

Oddelenie dychových nástrojov:

 • Katarína Ďuriníková (vedúca PK)
 • Zuzana Suchánková
 • Mgr. Zdeno Reguly

 

Oddelenie spevu:

 • Mgr.Art. Pavol Bažík (vedúci PK)
 • Henrieta Habláková Dis.art.

 

Oddelenie hudobnej náuky:

 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Mgr. Bohuslav Kortman (vedúci PK)
 • Elena Balleková,
 • Mgr. Zdeno Reguly

 

Výtvarný odbor:

 • Mgr. Barbora Pavčová
 • Bc. Natália Stasová (vedúca PK)

 

Tanečný odbor:

 • Mgr. Miroslava Malatinková (vedúca PK)
 • Ľubomír Jarolín

 

Literárno-dramatický odbor :

 • Mgr. Zdenka Brozová(vedúca PK)
 • Mgr. Jaroslav Broz

 

 

V tomto školskom roku zabezpečujú vyučovanie na elokovaných pracoviskách títo pedagógovia:

 

Habovka:            

 • Mgr. Eva Šimičáková,
 • Mgr. Marta Podbielančíková
 • Mgr. Katarína Zuberská
 • Mgr. Bohuslav Kortman,
 • Miroslav Štefan,
 • David Šándor,Dis.art.
 • Henrieta Habláková Dis.art,
 • Mgr. Barbora Pavčová
 • Lubomír Jarolín

Chlebnice:

 • Zuzana Žuffová
 • Bc.Natália Stasová
 • Mgr. Zdeno Reguly
 • Magdaléna Matúšová
 • Elena Balleková

  Liesek:

 • Bc. Natália Stasová.

 

II. ÚLOHY V OBLASTI  VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU

 

 1. Ako škola s právnou subjektivitou zamerať svoju činnosť v školskom roku 2015/2016 na skvalitňovanie činnosti vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacej, prevádzkovej a riadiacej činnosti a postupovať podľa vyhlášky MŠMaTK SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní na základných umeleckých školách a v súlade s pedagogicko – organizačnými pokynmi MŠ SR na škol.rok 2015/2016.
 2. Prostredníctvom hospitácií spolupracovať s jednotlivými učiteľmi pri príprave na vyučovanie, tvorbe tematických plánov, pričom klásť nemalý dôraz na primeranosť a náväznosť učiva v jednotlivých ročníkoch a mieru nadania žiakov.
 3. Pri kontrolnej a hospitačnej činnosti sa zamerať na pomoc učiteľom , kontrolou primeranosti zaťaženia žiakov vhodným výberom repertoáru v HO, na využívanie všetkých dostupných možností metód a foriem práce s deťmi vo VO a na dodržiavanie časovo-tematických plánov v TO.
 4. Dbať na metodickú a odbornú pripravenosť vyučujúcich účasťou na metodických dňoch poriadaných príslušnými umeleckými školami, účasťou na súťažiach každého typu a tiež aktívnou prácou v PK.
 5. Talentovaných žiakov viesť prípravou na štúdium na stredných odborných školách a konzervatóriách.
 6. Dbať na nepreťažovanie žiakov vhodnou úpravou rozvrhu hodín, pričom treba rešpektovať ďalšie záujmové činnosti žiakov.
 7. Najlepších žiakov I. stupňa doporučiť na pokračovanie štúdia na II.stupni.
 8. Dbať prostredníctvom aktívnej účasti žiakov na prítomnosť školy na rôznych mimoškolských akciách:
  1. školských a verejných koncertoch
  2. súťažiach, výstavách, festivaloch a prehliadkach
  3. na kultúrnych podujatiach obce a okresu
  4. na výchovných koncertoch pre MŠ a ZŠ.
 9. V úzkej spolupráci s OcÚ v Nižnej (kultúrnou komisiou) zabezpečovať podujatia presahujúce rámec okresu.
 10. V spolupráci so ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne usporiadať 17. ročník celoslovenskej súťaže „Husľové talenty“ v rámci 21. ročníka Festivalu Ivana Ballu.
 11. Usporiadať 14. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených  dychových  nástrojoch  „Čarovná flauta“.

 

 

III. ČASOVÝ  HARMONOGRAM

 

1. Čestné pomenovanie školy na

ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná

T: Šk. Rok 2015/2016
Z: riaditeľ školy
2. Vypracovať rozvrhy hodín, tematické plány, triedne písomnosti, zoznamy žiakov T: 9.september
Z: vyučujúci
3. Zabezpečiť kultúrne programy pre dôchodcov T: 8. a 25. október, 15. november
Z: vyučujúci
4. Pripraviť divadelné predstavenie LDO v sále DK v Nižnej T: máj
Z: vyučujúci LDO
5. Výchovné koncerty pre ZŠ s MŠ v Nižnej a v ZŠ v Habovke a Chlebniciach T: december, máj, jún
Z: všetci vyučujúci
6. Triedne prehrávky žiakov spojené s triednymi združeniami rodičov T: november – február
Z: všetci vyučujúci
7. Výstavy prác žiakov VO v priestoroch školy T: celý rok
Z: vyučujúci VO
8. Vianočný žiacky koncert T: 20. december
Z: všetci vyučujúci
9. Spoločné koncerty komorného orchestra fláut a huslí T: celoročne
Z:
10. Umelecký ples ZUŠ T: 6. február
Z: kolektív ZUŠ v spolupráci s OcÚ Nižná
11. Verejné koncerty žiakov T: október, november, február, máj
Z: Vyučujúci, RŠ
12. Súťaže žiakov hudobného odboru T: podľa rozpisu podujatí
Z: vyučujúci, RŠ
13. Súťaže a výstavy žiakov výtvarného odboru T: podľa rozpisu podujatí
Z: Vyučujúci VO, RŠ
14. Absolventské prehrávky, koncerty a skúšky T: marec – máj
Z: vyučujúci HO,VO, TO
15. Nižnianske minisynkopy – 8. ročník prehliadky speváckych talentov T: 10. apríl
Z: vyučujúci
16. Účasť ĽH Ostrvka na festivale európskej hudobnej mládeže  v San Sebastiáne (Španielsko) T: 3. – 8. máj
Z: vyučujúci
17. Prezentácia všetkých odborov ZUŠ v Nižnej na „ Dni otvorených dverí „ T: 19. jún
Z: všetci vyučujúci
18. Prijímacie skúšky do PHV, PVO, PTO, PLDO T: jún
Z: RŠ, ZRŠ

 

IV. PLÁN PEDAGOGICKÝCH A PRACOVNÝCH PORÁD

 

 1. Klasifikačné porady:
 • 01. 2016
 • 06. 2016
 1. Pedagogické rady:
 • 08.2015 – pokyny k začiatku školského roka, predbežné úväzky.
 • 11.2015 – hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1.štvrťrok
 • 19.02016 – hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 3.štvrťrok
 • 06.2016 – vyhodnotenie výsledkov za škol.rok 2015/2016
 1. Pracovné porady:

Raz mesačne, v prípade potreby aj častejšie.

Program pracovných porád:

 • kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia,
 • úlohy na nasledujúce obdobie,
 • organizačné a pracovné otázky.

V. ČINNOSŤ  PREDMETOVÝCH  KOMISIÍ, PRÁCA UMELECKEJ  RADY

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

Vedúca PK:    Mgr. Mária Bistárová

Členovia:

 • Alena Hlavajová
 • Zuzana Žuffová
 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Mgr. Katarína Zuberská
 • Juraj Tomadlík
 • Mgr. Tomáš Buc
 • Elena Balleková
 • Mgr. Marta Podbielančíková

 

Predmetová komisia oddelenia strunových nástrojov

Vedúca PK:    Magdaléna Matúšová

Členovia:    

 • Miroslav Štefan
 • Mgr. Bohuslav Kortman
 • Peter Kučka
 • Mgr. Zdeno Reguly
 • Mário Kubas,Dis.art.
 • David Šándor Dis.art.
 • Mgr. Janka Kučková

 

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov a spevu

Vedúca PK:    Katarína Ďurinníková

Členovia:

 • Zuzana Suchánková
 • Mgr.Zdeno Reguly
 • Mgr.Art.Pavol Bažík
 • Henrieta Habláková Dis.art.

 

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov hudobnej náuky

Vedúci PK:     Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Mgr. Eva Šimičáková
 • Elena Balleková
 • Mgr.Zdeno Reguly

 

Predmetová komisia tanečného,výtvarného a literárno-dramatického odboru

Vedúca PK: Mgr.Miroslava Malatinková

Členovia:

 • Mgr. Barbora Pavčová
 • Ľubomír Jarolín,
 • Bc. Natália Stasová
 • Mgr. Zdenka Brozová
 • Mgr. Jaroslav Broz

  Vedúci PK vypracujú plány práce PK s vytýčením jednej hlavnej úlohy, ktorá bude nosným bodom programu práce celej komisie počas nastávajúceho školského roka. Prácu umeleckej rady zamerať na výber žiakov a konečné rozhodnutie o účasti na verejných koncertoch, súťažiach, zabezpečovanie absolventských prehrávok, koncertov a absolventských skúšok. Ďalej akceptovať rozhodnutie UR o prijímaní žiakov z PŠ  prípadne o neprospievaní žiakov.

 

VI. SPOLUPRÁCA  S  RODIČMI

 1. V rámci triednych prehrávok pripraviť triedne rodičovské združenia, na ktorých vyučujúci oboznámi rodičov s výchovno-vyučovacími výsledkami žiakov za uplynulé obdobie, rieši vzniknuté problémy vo vzťahu k žiakom.Informovať o možnosti pomoci rodičov škole poskytnutím 2% z dane.
 2. Na stretnutí s rodičmi na plenárnej schôdzi RZ riaditeľ školy podá podrobnú správu o činnosti školy za uplynulé obdobie, správu o hospodárení s finančnými prostriedkami rodičov, o výchovno-vyučovacích výsledkoch.
 3. Starostlivosť o materiálne vybavenie školy – pomoc rodičov pri organizovaní akcií poriadaných školou.

 

 

VII. SPOUPRÁCA  S OBCOU

 Spolupracovať s obecným zastupiteľstvom a starostom obce, ako zriaďovateľom školy, pri riešení problémov vyplývajúcich z organizácie práce, financovania a poriadania školských akcií. Doriešiť problém odhlučnenia v novovybudovaných triedach a triede hudobnej náuky.

 

 

V Nižnej, 20. 9. 2015

Peter Kučka, riaditeľ ZUŠ Nižná