Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Nižná za školský rok 2012/2013

 

Názov školy: Základná umelecká škola v Nižnej

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:  043/5381 264

Internetová adresa: www.nizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

Zriaďovateľ školy: Obecný úrad v Nižnej

 

Vedúci zamestnanci: Peter Kučka – riaditeľ školy

Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

 

Rada školy:   Predseda:      Mgr. Eva Šimičáková

členovia:        Mgr. Martina Labdíková, Mgr. Andrea Oriešková, Ing. Marek Bučka, MUDr. Daniela Javošová, Oľga Mariašová, Jozef Virostko, Ing. Miroslav Slosiar, Mgr. Bohuslav Kortman, Darina Zajacová.

 

Umelecká rada školy: Predseda: Mgr. Marta Podbieľančíková;

od 1.1.2013 Peter Kučka

 

členovia:   Katarína Ďuriníková, Alena Hlavajová, Mgr. Bohuslav Kortman, Mgr. Miroslava Malatinková, Magdaléna Matúšová

 

Umelecké odbory školy

–          Hudobný odbor,

–          Tanečný odbor

–          Výtvarný odbor

–          Literárno-dramatický odbor

 

Učebné plány        

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvé a druhé ročníky.

 

 

Predmetové komisie:

Predmetová komisia  oddelenia klávesových nástrojov:

–          hra na klavíri

–          hra na akordeóne

–          hra na keyboarde

 

Vedúca PK:     Mgr. Marta Podbieľančíková – od 1.12.2012 na MD, od 1.1.2013 Monika Madleňáková

Členovia:       Alena Hlavajová, Zuzana Žuffová, Monika Madleňáková, Mgr. Zdeno Reguly, Elena Balleková, Mgr. Mária Bistárová, Mgr. Eva Šimičáková

 

Predmetová komisia  oddelenia dychových nástrojov:

–          hra  na zobcovej flaute

–          hra na priečnej flaute

–          spev sólový a skupinový

 

Vedúca PK:  Katarína Ďuriníková,

Členovia:         Mgr. Zdeno Reguly, Mgr. Jana Rabotová,

od 1. 2. 2013:       Henrieta Habláková, Ľubomíra Števaňáková, Zuzana Suchánková,

Mgr. Art. Pavol Bažík

Predmetová komisia  oddelenia strunových nástrojov

–          hra na husliach

–          hra na gitare

 

Vedúca PK: Magdaléna Matúšová ,

Členovia:       Mário Kubas,  Mgr. Bohuslav Kortman, Peter Kučka, Miroslav Štefan, Mgr. Zdeno Reguly

 

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

–          prípravná hudobná výchova

–          hudobná náuka

 

Vedúci PK:   Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:      Mgr. Ľudmila Kamasová, Mgr. Eva Šimičáková

 

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno – dramatického odboru 

Vedúca PK:   Mgr. Miroslava Malatinková,

Členovia:         Mgr. Jaroslav Broz, Mgr. Zdena Brozová, Ľubomír Jarolín, Mgr. Daniela Krajčiová, Peter Ďuriník, Natália Stasová

 Údaje o počte žiakov:

 V školskom roku 2012/2013 školu navštevovalo 410 žiakov, z toho:

HO 208 žiakov základného štúdia
14 žiakov prípravného  štúdia
14 žiakov zborový spev
 
TO 33 žiakov základného štúdia
25 žiakov prípravného  štúdia
 
VO 85 žiakov základného štúdia
6 žiakov prípravného štúdia;
 
LDO 16 žiakov základného štúdia
9 žiakov  štúdia pre dospelých

 

Údaje o počte zamestnancov:   

25 pedagogických zamestnancov

4  prevádzkoví zamestnanci

 

Plnenie kvalifikačných predpokladov

 Pedagogický zbor tvorí:

–          19 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov

–          6 nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Z nekvalifikovaných pedagógov  jedna študuje na UMB v Banskej Bystrici pedagogické zameranie,  jeden zamestnanec študuje 6. ročník na Konzervatóriu v Topoľčanoch .

Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a medzinárodných umeleckých festivaloch a súťažiach

 

Aktivity a prezentácie školy:

Nosným projektom školy sú:

–            národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na  zobcovej   flaute  a drevených  dychových  nástrojoch  „Čarovná  flauta“ – člen  EMCY Slovakia. 11. ročník tejto súťaže sa uskutočnil v dňoch 21. – 23. novembra 2012.

–            celoslovenská súťaž v hre na husliach „Husľové talenty“, ktorá je súčasťou Hudobného festivalu  Ivana Ballu v Dolnom Kubíne; 15. ročník tejto súťaže sa uskutočnil 23. – 24. mája 2013.

 

Ďalšími  podujatiami, ktoré škola každoročne organizuje sú:

–          Mikulášsky koncert,

–          Vianočný  koncert v Nižnej a v Dolnom Kubíne,

–          koncert  venovaný  sviatku úcte k starším,

–          vystúpenie na celokrajských stretnutiach dôchodcov,

–          koncerty ku dňu matiek,

–          výchovné koncerty v Chlebniciach,  Nižnej a Habovke

–          verejné absolventské koncerty

–          chrámový absolventský koncert v Nižnej .

V tomto školskom roku sa podarilo už po piaty krát zorganizovať prehliadku mladých spevákov ľudových piesní Nižnianske minisynkopy. Podujatie sa uskutočnilo 14.apríla 2013. Na prehliadke nás potešila hojná účasť divákov. Predstavilo sa 11 spevákov od Chlebníc až po Zuberec. Hosťami podujatia bola už tradične  ĽH Karola Hromádku zo ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín  so svojimi sólistami.

Novým projektom, ktorý sa podaril v spolupráci s p. dirigentom Mgr.Art. Pavlom Bažíkom minulý školský rok, bol chrámový miešaný zbor. Jeho aktivita však skončila 31.12. 2013 vďaka novému zákonu, ktorý nedovoľuje navštevovať ZUŠ žiakom starším ako 25 rokov.

Na záver školského roku, dňa 9. júna, naši  absolventi Natália Garajová, Mária Černá a Alžbeta Tuková, dostali možnosť predviesť svoj absolventský výkon so sprievodom komorného orchestra, kde okrem pedagógov ZUŠ účinkovali aj bývalí žiaci, toho času študujúci na VŠMU. Okrem absolventov sa predstavilo aj nové hudobné teleso zložené zo zobcových fláut, ktoré vzniklo 1.2. 2013 pod umeleckým vedením Kataríny Ďuriníkovej. Koncert odznel v dôstojnom prostredí katolíckeho kostola sv. Gála v Nižnej, za čo patrí vďaka miestnemu správcovi farnosti vdp. Štefanovi Hudáčkovi. Dúfam, že podobné koncerty sa stanú v Nižnej tradíciou.

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili množstva vystúpení a prehliadok. Z mnohých môžem uviesť napríklad: Detský country bál v Nižnej a Zuberci, Dni slovenskej kultúry v Poľsku (Podwik), Podroháčske folklórne slávnosti, Nižniansky kotlík, Pltnícky deň, výchovné koncerty v Nižnej, Habovke, Chlebniciach, Plesy v Nižnej aj v okolitých obciach, Stavanie mája, Tvrdošín má talent a iné.

 

Žiaci  literárno-dramatického odboru (LDO)  pod vedením Mgr. Zdeny Brozovej a Mgr. Jaroslava Broza, získali niekoľko významných ocenení.  Na úvod to boli 1.miesta na okresných divadelných súťažiach v Dolnom Kubíne, kde detské divadlo Dobrozvíťazí s  inscenáciou Hrdý Budžesi postúpili na krajskú súťaž Detský divadelný medveď, ktorú vyhrali. Okrem detí nás reprezentovalo aj divadlo dospelých Woland s inscenáciou Ilustrované dejiny trávy. Postúpili na krajskú prehliadku Vajanského divadelný Martin . Tu skončili na výbornom 2. mieste a postúpili na celoslovenskú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa zúčastnil súťaží aj DRK Dobrozvíťazí ktorý s inscenáciou Štyri očné obdobia vyhral okresnú súťaž Hviezdoslavov Kubín a tak isto aj krajskú súťažnú prehliadku Vajanského Martin. Všetky tri inscenácie, ktoré pripravil Mgr. Jaroslav Broz, mohli vzhliadnuť aj diváci z Nižnej, kde sa 28. 4. 2013 v kinosále kultúrneho domu konala ich slávnostná premiéra.

Vrcholným úspechom divadelných kolektívov bola ich prezentácia na celoslovenskej úrovni na súťaži Zlatá priadka v Šali, kde naše nádejné herecké talenty Agátka BrozováVeronika Mišíková obsadili 2 miesto zo 16 kolektívov a divadelné kolektívy WolandDRK Dobrozvíťazí sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Žiaci výtvarného odboru reprezentovali našu školu svojimi výtvarnými prácami na celoslovenských súťažiach  „Talent, umenie, kumšt“, na 2. roč. celoslovenskej súťaže

„Cesty za poznaním minulosti 2012“, „ Polícia očami detí“, „ Senecká dúha 2013 „

„ Maľovaná Zuška 2013 „ a ďalších. Okrem súťaží pripravili absolventi výtvarného odboru výstavy svojich prác.

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili nasledovných súťaží: celoslovenská súťaž Čarovná flauta, Husľové talenty, XI. medzinárodný festival akordeónistov  v Rajeckých Tepliciach, Husľová súťaž Rudolfa Országha v Kremnici, celoslovenská husľová  súťaž  Talenty pre Slovensko v Dolnom Kubíne, Medzinárodná gitarová súťaž Bojnice, Klasická gitara Ružomberok a iné.

Okresné, krajské a celoslovenské kolá súťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord  a regionálna súťaž  Biela Orava v Námestove .

ĽH Ostrvka aj tento šk. rok reprezentovala ZUŠ na viacerých podujatiach. 25.10. hrala na 250 výročí narodenia Antona Bernoláka v Zichyho paláci v Bratislave, 22.-23. 3

vystúpili na Slávnosti mandloní v mestečku Hustopeče pri Brne, ktoré je družobným mestom obce Habovka. 21.7. vystúpili v družobnom meste našej obce – Mszanie Dolnej v Poľsku, na celo poľskom festivale dychových hudieb. Okrem týchto vystúpení to boli koncerty v Nižnej pre dôchodcov, jubilantov, ples umelcov ktorý organizuje ZUŠ a iné.

Okrem uvedených podujatí škola organizuje raz do mesiaca verejné žiacke koncerty a pozornosť si zaslúžia aj verejné absolventské koncerty –  v tomto školskom roku sme usporiadali 3, ktoré sprevádzala výstava prác absolventov výtvarného odboru. Medzi príležitostné vystúpenia našich žiakov patria vystúpenia pre dôchodcov, materskú a základnú školu, detské country bály v Nižnej a Zuberci.

Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky

Hudobný odbor:

Čarovná  flauta – hra na zobcovej  flaute Zuzana Jurinová – 2.miesto

p. uč. Katarína Ďuriníková

 Országhová KremnicaNatália Garajová – 3. miesto

Talenty pre SlovenskoNatália Garajová –  2.miesto

Husľové talenty –  Natália Garajová – 4. miesto

Husľová  Súťaž R. Országha v Kremnici – Natália Garajovástrieborné pásmo

p. uč. Miroslav Štefan

 

Medzinárodná gitarová súťaž BojniceTimotej Bučka – zlaté pásmo

Klasická gitara RužomberokTimotej Bučka – 2. miesto.   

p. uč. Mário Kubas

 

Hnúšťanský akord   –    1. miesto krajské kolo v Žiline, účasť na  celoslovenskom kole v Hnúšti.

 

XI. medzinárodný festival akordeónistov Simona Hubená – 1.miesto

p. uč. Helena Balleková

 

Hudobná biela Orava  regionálna súťaž v hre na klavíri a gitare

M. Stašová – 1. miesto –  p. uč. Mgr. Zdeno Reguly

M. Suľová – 2.miestop. uč. Monika Madleňáková

Materiálno-technické podmienky školy

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce potrebe. Pracuje v priestoroch suterénu ZŠ, kde je často veľmi chladno a na počet žiakov je málo miesta. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO.

Do budúcnosti by snáď bolo možné uvažovať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané činnosti.

Okrem školy v Nižnej máme pobočky v Habovke, v priestoroch ZŠ s MŠ, kde sa vyučuje  HN, hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare a spev. V Chlebniciach, kde sme zriadili tento školský rok pobočku v priestoroch ZŠ s MŠ sa vyučuje hra na husliach, hra na flaute, hra na akordeóne, hra na gitare, Hudobná náuka a svoje miesto tam má aj výtvarný odbor.

V obci Liesek vyučujeme výtvarný odbor.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Škola získava finančné prostriedky jednak zo zdrojov pre financovanie originálnych kompetencií  a z príspevku  rodičov  na  úhradu  nákladov  spojených  so  štúdiom  podľa zákonných podmienok.

Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto finančných prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu.

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále znižujúcom sa počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 400 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy v nezmenenej forme.

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov, kde by malo pomôcť využitie nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, čo by malo byť na prospech predovšetkým našich detí. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie učiteľov. Našim cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy  –  Národnej  súťaže  v hre   na   zobcovej  flaute  a drevených  dychových  nástrojoch „Čarovná flauta“.

 

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia je naším cieľom po preklenutí stavu krízy sa  prostredníctvom projektov pokúsiť získať prostriedky na vybudovanie podkrovia školy.

 

 Peter Kučka

Riaditeľ ZUŠ v Nižnej