Plán činnosti školy na školský rok 2013/2014

STAV ŠKOLY A ORGANIZÁCIA ŠKOLSKEJ PRÁCE

Školu na začiatku školský roka 2013/2014 navštevuje 425 žiakov v HO, VO, TO a LDO. V hudobnom odbore je to 212 ročníkových žiakov a 30 žiakov prípravného štúdia, vo výtvarnom odbore 80, prípravné štúdium 3; v tanečnom 40 ročníkových žiakov a 37 prípravné štúdium, v LDO 23 ročníkových žiakov. Na škole vyučuje 17 interných vyučujúcich, 6 na dohodu, jedna učiteľka je na MD, jeden ekonomický pracovník, jeden administratívny pracovník, jeden správca siete, 2 prevádzkoví pracovníci so zníženým úväzkom.

Vyučovanie v jednotlivých odboroch a oddeleniach.

 • Hudobný odbor:

 • Oddelenie klávesových nástrojov:

Alena Hlavajová, Mgr. Eva Šimičáková, Zuzana Žuffová Zuzana, Monika Madleňáková (vedúca PK.) Mgr. Mária Bistárová, Elena Balleková, Mgr. Marta Podbielančíková (MD), Mgr.Art. Stanislav Bažík

 • Oddelenie strunových nástrojov:

Peter Kučka, Mgr. Bohuslav Kortman, Miroslav Štefan, Magdaléna Matúšová (vedúca PK), Mário Kubas, Mgr. Zdeno Reguly

 • Oddelenie dychových nástrojov:

Katarína Ďuriníková (vedúca PK), Zuzana Suchánková, Mgr.Zdeno Reguly

 • Oddelenie spevu:

Mgr.Art.Pavol Bažík (vedúci PK), Henrieta Habláková,

 • Oddelenie hudobnej náuky:

Mgr. Eva Šimičáková, Mgr. Bohuslav Kortman (vedúci PK), Elena Balleková

 • Výtvarný odbor:

Mgr. Daniela Krajčiová, Natália Stasová (vedúca PK)

 • Tanečný odbor:

Mgr. Miroslava Malatinková (vedúca PK), Ľubomír Jarolín

 • Literárno-dramatický odbor :

Mgr. Zdena Brozová (vedúca PK), Mgr. Jaroslav Broz

V tomto školskom roku naši učitelia zabezpečujú vyučovanie na vysunutých pracoviskách:

 • Habovka:

Mgr. Eva Šimičáková, Mgr.Mária Bistárová, Monika Stiffelová, Mgr. Bohuslav Kortman, Miroslav Štefan, Mário Kubas, Henrieta Habláková,

 • Chlebnicie:

Zuzana Žuffová, Natália Stasová, Mgr. Zdeno Reguly, Magdaléna Matúšová, Elena Balleková,

 • Liesek:

Natália Stasová.

ÚLOHY V OBLASTI VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU

 1. Ako škola s právnou subjektivitou zamerať svoju činnosť v školskom roku 2012/2013 na skvalitňovanie činnosti vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacej, prevádzkovej a riadiacej činnosti a postupovať podľa vyhlášky MŠMaTK SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní na základných umeleckých školách a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2013/2014.

 2. Prostredníctvom hospitácií spolupracovať s jednotlivými učiteľmi pri príprave na vyučovanie, tvorbe tematických plánov, pričom klásť nemalý dôraz na primeranosť a náväznosť učiva v jednotlivých ročníkoch a mieru nadania žiakov.

 3. Pri kontrolnej a hospitačnej činnosti sa zamerať na pomoc učiteľom , kontrolou primeranosti zaťaženia žiakov vhodným výberom repertoáru v HO, na využívanie všetkých dostupných možností metód a foriem práce s deťmi vo VO a na dodržiavanie časovo-tematických plánov v TO.

 4. Dbať na metodickú a odbornú pripravenosť vyučujúcich účasťou na metodických dňoch usporadúvaných príslušnými umeleckými školami, účasťou na súťažiach každého typu a tiež aktívnou prácou v PK.

 5. Talentovaných žiakov viesť prípravou na štúdium na stredných odborných školách a konzervatóriách.

 6. Dbať na nepreťažovanie žiakov vhodnou úpravou rozvrhu hodín, pričom treba rešpektovať ďalšie záujmové činnosti žiakov.

 7. Najlepších žiakov I. stupňa odporučiť na pokračovanie štúdia na II. stupni.

 8. Dbať prostredníctvom aktívnej účasti žiakov na prítomnosť školy na rôznych mimoškolských akciách:

 • školských a verejných koncertoch

 • súťažiach, výstavách, festivaloch a prehliadkach

 • na kultúrnych podujatiach obce a okresu

 • na výchovných koncertoch pre MŠ a ZŠ.

 1. V úzkej spolupráci s OcÚ v Nižnej (kultúrnou komisiou) zabezpečovať podujatia presahujúce rámec okresu.

 2. V spolupráci so ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne usporiadať 16.ročník celoslovenskej súťaže „Husľové talenty“ v rámci 19. ročníka Festivalu Ivana Ballu.

 3. Usporiadať 12.ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta“.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1.

Vypracovať rozvrhy hodín, tematické plány, triedne písomnosti, zoznamy žiakov

T:

9. september

Z:

vyučujúci

2.

Zabezpečiť kultúrne programy pre dôchodcov

T:

16. október, 6. november

Z:

3

Pripraviť divadelné predstavenie LDO v sále DK v Nižnej

T:

marec

Z:

vyučujúci TO

4.

Výchovné koncerty pre ZŠ s MŠ v Nižnej a v ZŠ v Habovke a Chlebniciach

T:

december, máj, jún

Z:

všetci vyučujúci

5.

Triedne prehrávky žiakov spojené s triednymi združeniami rodičov

T:

november, február

Z:

všetci vyučujúci

6.

Výstavy prác žiakov VO v priestoroch školy

T:

celý rok

Z:

vyučujúci VO

7.

Vianočný žiacky koncert

T:

15.december

Z:

všetci vyučujúci

8.

Spoločné koncerty komorného orchestra a zboru

T:

celoročne

Z:

9.

Umelecký ples ZUŠ

T:

31. január

Z:

kolektív ZUŠ v spolupráci s rodičmi

10.

Verejné koncerty žiakov

T:

október, november, február, máj

Z:

Vyučujúci, ZRŠ

11.

Súťaže žiakov hudobného odboru

T:

podľa rozpisu podujatí

Z:

vyučujúci, RŠ

12.

Súťaže a výstavy žiakov výtvarného odboru

T:

podľa rozpisu podujatí

Z:

Vyučujúci VO, RŠ

13.

Absolventské prehrávky, koncerty a skúšky

T:

marec – máj

Z:

vyučujúci HO,VO

14.

Nižnianske minisynkopy – 6.ročník prehliadky speváckych talentov

T:

27.apríl

Z:

vyučujúci HO

15.

Workshop s popredným jazzovým klaviristom Pavlom Bodnárom.

T:

podľa dohody

Z:

16.

Prezentácia všetkých odborov ZUŠ v Nižnej na

Dni otvorených dverí „

T:

15.jún

Z:

všetci vyučujúci

17.

Prijímacie skúšky do PHV, PVV, PTV

T:

jún

Z:

RŠ, ZRŠ

 

 

PLÁN PEDAGOGICKÝCH A PRACOVNÝCH PORÁD

 

 

Klasifikačné porady:

23. 1. 2014 a 20. 6.2014

Pedagogické rady:

27. 8. 2013 – pokyny k začiatku školského .roka, predbežné úväzky.

12. 11. 2013 – hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1.štvrťrok

15. 4. 2014 – hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 3.štvrťrok

Pracovné porady:

 

raz mesačne, v prípade potreby aj častejšie.

program pracovných porád :

 • kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia,

 • úlohy na nasledujúce obdobie,

 • organizačné a pracovné otázky.

30. 6. 2014 – vyhodnotenie výsledkov za školský rok 2013/2014

 

ČINNOSŤ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ, PRÁCA UMELECKEJ RADY

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

Vedúca PK: Monika Madleňáková ;

členovia: Alena Hlavajová, Zuzana Žuffová, Mgr. Eva Šimičáková, Mgr. Art. Stanislav Bažík, Mgr. Mária Bistarová, Elena Balleková,

Predmetová komisia oddelenia strunových nástrojov

Vedúca PK: Magdaléna Matúšová

členovia: Mgr. Bohuslav Kortman,Peter Kučka, Mgr. Zdeno Reguly, Mário Kubas,

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov a spevu

Vedúca PK: Katarína Ďurinníková

členovia: Zuzana Suchánková, Mgr. Zdeno Reguly, Mgr.Art. Pavol Bažík, Henrieta Habláková

Predmetová komisia oddelenia kolektívnych predmetov

Vedúca PK: Mgr. Bohuslav Kortman

členovia: Mgr. Eva Šimičáková,Elena Balleková

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

Vedúca PK: Mgr.Miroslava Malatinková

Členovia: Ľubomír Jarolín, Mgr. Daniela Krajčiová, Natália Stasová, Mgr. Zdena Brozová, Mgr. Jaroslav Broz

Vedúci PK vypracujú plány práce PK s vytýčením jednej hlavnej úlohy, ktorá bude nosným bodom programu práce celej komisie počas nastávajúceho školského roka.

Prácu umeleckej rady zamerať na výber žiakov a konečné rozhodnutie o účasti na verejných koncertoch, súťažiach, zabezpečovanie absolventských prehrávok, koncertov a absolventských skúšok. Ďalej akceptovať rozhodnutie UR o prijímaní žiakov z PŠ prípadne o neprospievaní žiakov.

SPOLUPRÁCA S RODIČMI

 1. V rámci triednych prehrávok pripraviť triedne rodičovské združenia, na ktorých vyučujúci oboznámi rodičov s výchovno-vyučovacími výsledkami žiakov za uplynulé obdobie, rieši vzniknuté problémy vo vzťahu k žiakom. Informovať o možnosti pomoci rodičov škole poskytnutím 2% z dane.

 2. Na stretnutí s rodičmi na plenárnej schôdzi RZ riaditeľ školy podá podrobnú správu o činnosti školy za uplynulé obdobie, správu o hospodárení s finančnými prostriedkami rodičov, o výchovno-vyučovacích výsledkoch.

 3. Starostlivosť o materiálne vybavenie školy – pomoc rodičov pri organizovaní akcií usporadúvaných školou.

SPOUPRÁCA S OBCOU

Spolupracovať s obecným zastupiteľstvom a starostom obce, ako zriaďovateľom školy, pri riešení problémov vyplývajúcich z organizácie práce, financovania a usporadúvania školských akcií.

Doriešiť problém odhlučnenia v novovybudovaných triedach a triede hudobnej náuky.

V Nižnej 20. septembra 2013

Peter Kučka

riaditeľ ZUŠ Nižná