Prijímame nových žiakov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v období od 1. júna  do 10. júna 2022 budú prebiehať prijímacie skúšky v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Prijímacie skúšky sa budú konať v budove ZUŠ v Nižnej vždy v popoludňajších hodinách od 13:00 do 16:00 hod.

V hudobnom odbore je možné sa prihlásiť na

 • hru na klavíri
 • hru na husliach
 • hru na gitare
 • hru na flaute
 • hru na akordeóne
 • hru na bicích nástrojoch
 • a na spev

Do prípravného štúdia prijímame žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijímame žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môžeme prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
 2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. spev ľudovej alebo ľubovoľnej piesne

 Výtvarný odbor:

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

 Tanečný odbor:

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie

 Literárno–dramatický odbor:

 1. pohybové schopnosti
 2. recitačné schopnosti
 3. herecký prejav

Riaditeľstvo ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej