Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa/riaditeľku ZUŠ

Obec Nižná vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/ka
Základnej  umeleckej školy Vendelína Habovštiaka Nižná,
Nová doba 482, 027 43 Nižná

 

 

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. 1, § 11 a § 39 podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • vykonaná 1. atestácia podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • bezúhonnosť – § 9 ods.1 písm. b ) a § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • zdravotná spôsobilosť – § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka – § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť príslušných legislatívnych noriem v oblasti školstva a rozpočtovníctva rozpočtových organizácií,
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet).

Požadované doklady:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 2. písomný súhlas uchádzača so spracovaním a archiváciou jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 3. úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,

 4. úradne overený doklad o vykonaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009),

 5. doklad o pedagogickej činnosti – min. 5 rokov,

 6. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

 7. štruktúrovaný profesijný životopis,

 8. písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,

 9. lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace)

 10. čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a v požadovaných dokladoch.    

   

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručte do 28.apríla 2020 (rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke) na adresu: Obecný úrad v Nižnej, Nová doba č.506, 027 43  Nižná. Obálku označte heslom „Neotvárať – Výberové konanie – Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka Nižná“. Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.                                                                                              

Ing. Jaroslav Rosina –  starosta obce

 

Stiahnuť výzvu vo formáte PDF