Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka za školský rok 2018/2019

Názov školy: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:  043/5381 264 , 0911276075

Internetová adresa: www.zusnizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

Zriaďovateľ školy: Obec  Nižná

Vedúci zamestnanci:           

 • Peter Kučka – riaditeľ školy
 • Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

Rada školy:

Predseda: Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Anna Holubčíková,
 • Jana Tuhá
 • Andrea Slimáková
 • Margaréta Koštialová, od 1. 12. 2018 Mgr. Marek Reguly
 • Rastislav Štec, od 1. 12. 2018 Ing. Martin Nákačka
 • Rastislav Malatinka
 • Jozef Virostko
 • Martin Žuffa
 • Barbora Tekeľová
 • Darina Zajacová

Umelecká rada školy:

Predseda: Peter  Kučka

Členovia:

 • Katarína Bačová
 • Alena Hlavajová
 • Bohuslav Kortman
 • Miroslava Malatinková

Predmetové komisie:

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

 • hra na klavíri
 • hra na akordeóne

Vedúca PK:  Mgr.Eva Šimičáková  

Členovia:

 • Alena Hlavajová
 • Zuzana Žuffová
 • Elena Balleková
 • Marta Podbielančíková
 • Mária Bistárová
 • Juraj Tomadlík
 • Monika Madeňáková DiS.art.

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov

 • hra na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • spev sólový a skupinový

Vedúca PK: Katarína Bačová

Členovia:

 • Zuzana Suchánková
 • Art. Pavol Bažík
 • Zdeno Reguly

Predmetová komisia strunových nástrojov

 • hra na husliach
 • hra na gitare

Vedúci  PK: Peter Kučka

Členovia :

 • Mário Kubas DiS.art
 • Bohuslav Kortman
 • Janka Kučková
 • Petra Kučková
 • Miroslav Štefan
 • Zdeno Reguly
 • Dávid Šándor DiS.art.

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka

Vedúci PK: Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Katarína Bačová
 • Eva Šimičáková
 • Zdeno Reguly
 • Zuzana Žuffová

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru 

Vedúca PK:  Mgr. Miroslava Malatinková

Členovia:

 • Jaroslav Broz
 • Zdena Brozová
 • Ľubomír Jarolín
 • Natália Stasová
 • Barbora Tekelová

Údaje o počte žiakov

Školu navštevovalo v šk. roku 2018/2019 spolu 454 žiakov.

Z toho:

Odbor Ročníkoví žiaci Prípravné štúdium Štúdium pre dospelých
hudobný 205 35 1
výtvarný 92
tanečný 89 11
Literárno-dramatický 21

Údaje o klasifikácii žiakov

Z počtu žiakov 454 prospelo s vyznamenaním  351 žiakov, prospelo 57 a neprospelo 0 žiakov. 46 žiakov navštevovalo prípravné štúdium.

Učebné plány

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvú a druhú časť prvého stupňa.

Údaje o počte zamestnancov

 • 25 pedagogických zamestnancov
 • 6 prevádzkoví zamestnanci

Plnenie kvalifikačných predpokladov

Pedagogický zbor tvorí 24 kvalifikovaných a 1  nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Jeden pedagóg študuje  na Konzervatóriu vo Zvolene hru na klavíri. Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a medzinárodných umeleckých festivaloch a súťažiach.

 

Aktivity a prezentácie školy

               Hlavným cieľom pre tento školský rok bola účasť ĽH Ostrvka na Európskom festivale hudobnej mládeže v Holandsku .

Nosným projektom školy je národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na  zobcovej   flaute  a drevených  dychových  nástrojoch  Čarovná  flauta“  – člen  EMCY Slovakia, ktorej 17. ročník sa uskutočnil v dňoch 21.- 23. novembra 2018.

Ďalšími  podujatiami, ktoré škola každoročne organizuje sú Mikulášsky koncert, Vianočný  koncert v Nižnej aj v Habovke,   koncert  venovaný ku  Dňu úcty k starším, okresné stretnutie dôchodcov, Deň matiek, výchovné koncerty v Chlebniciach, v Nižnej a Habovke.

V tomto školskom roku sa podarilo zorganizovať 11. ročník prehliadky mladých spevákov ľudových piesní Nižnianske minisynkopy, ktorá sa uskutočnila 28. apríla 2019. Za sprievodu ĽH pedagógov ZUŠ Nižná sa predstavilo 11 spevákov z Chlebníc, Zuberca, Podbiela , Nižnej . Hosťami podujatia boli ĽH Ostrvka, ĽH bratov Murinovcov a Tanečný odbor ZUŠ. Dňa 6.6.2019 hudobný odbor absolvoval súťažnú prehliadku v Badíne na nultom ročníku organizovanom SZUŠ Zacharová vo Vlkanovej pod názvom „Ladí nám to“. Celá akcia prebehla v príjemnej atmosfére. Každý z našich žiakov bol ocenený. Tešíme sa, že táto akcia bude o rok na našej ZUŠ.

Dňa 7.6.2019 sme organizovali nultý ročník happeningu pod názvom “Čarovné klávesy“. Celkovo sa ho zúčastnilo 68 žiakov, z toho na pódiu sa predstavilo 22 žiakov hry na klavíri a 6 žiakov hry na akordeóne. Nový projekt sa stretol s pozitívnou odozvou u žiakov aj kolegov.

Na záver školského roka sa už po 11. rok uskutočnil Deň otvorených dverí ZUŠ V. Habovštiaka, kde sa predstavili naši žiaci HO,TO a LDO. Pozdraviť nás prišli aj hostia kapely Spod Budína, Retrock a Capriani band z Kysúc.

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili množstva vystúpení ako Slávnostné otváranie umeleckej školy v Jablonke, Goralský bál v Jablunkove (ČR),Tanec nás spája – družobná akcia a vystúpenie so ZUŠ  Cífer. Ďalej to boli plesy SNS, Rybársky, Kolkárov a Poľovnícky. Oravské krpčeky – umiestnenie v zlatom pásme, Tvrdošín hľadá talent – finále, Orava má talent – finále a cena poroty, 25. ročník Smotra folklóra v Chorvátsku, Jánošíkove dni v Terchovej  a množstvo vystúpení na   iných podujatiach.

           Literárno-dramatický odbor vedú pani uč. Mgr. Zdenka Brozová , Mgr. Jaroslav Broz a Agáta Brozová, ktorí pripravili aj scenáre pre mládežnícky divadelný súbor Dobrozvíťazí – Syzifova veľká prestávka(réžia Jaroslav a Zdenka Brozovci) a pre súbor Dobrozvíťazí junior- Keby…(scénar Jaroslav Broz, réžia Agáta Brozová)

Hneď na začiatku školského roku v októbri sa naši najmladší divadelníci na základe víťazstva na celoslovenskej súťaži HK v Dolnom Kubíne, zúčastnili na celoslovenskom festivale „Tvorba“, kde prezentovali svoj výnimočný prirodzený prejav. Agáta Brozová mala workshop o práci s detským recitačným kolektívom pre učiteľov z celého Slovenska.

 V marci získali na Okresnom kole HK 1. miesta piati  členovia divadelného súboru Dobrozvíťazí. A to bol len začiatok úspechov. Na krajskej súťaži HK získali naši mladí herci dve prvé miesta s postupom na Celoslovenské kolo HK do Dolného Kubína a jedno tretie miesto. Na celoslovenskej súťaži v Dolnom Kubíne sa stal víťazom Martin Lorinc a v zlatom pásme skončila Klaudia Jandurová. Na základe víťazstva v celoslovenskej súťaži HK v Dolnom Kubíne sa Martin Lorinc predstavil na Scénickej žatve v Martine, kde sa dostali len víťazi celoslovenských divadelných a recitačných súťaží. Veľký úspech zožala aj Agáta Brozová, ktorá zvíťazila na súťaži „Literárny Kežmarok“ svojou prozaickou tvorbou.

Naše divadielka v marci 2019 zvíťazili na regionálnej súťaži Kubínske divadelné dni. Na krajskom kole Vajanského Martine získalo DRK Dobrozvíťazí junior 2. miesto z návrhom na postup.

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Nižná reprezentovali svojimi výtvarnými prácami na celoslovenských súťažiach, ako  XXIII. ročník Bienále fantázie v Martine, Ex Libris Hlohovec, Fullova paleta 2019 Ružomberok, Krídla fantázie 2018 Púchov, Ríša fantázie 2019 Lučenec, Žitnoostrovské pastelky 2018 Dunajská Streda,   „Vianočná pohľadnica“ a iné. Okrem súťaží pripravil VO výstavy prác žiakov na vianočných koncertoch v Nižnej a Habovke. Pri príležitosti Celoslovenskej súťaže Čarovná flauta, absolventské práce žiakov VO  a celoročné výstavy žiakov v priestoroch ZUŠ.

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili nasledovných súťaží: Celoslovenská súťaž Čarovná flauta,   ,,Euromusette-Tango“ v Rajeckých Tepliciach, Regionálna súťaž dychových nástrojov v Trstenej, Regionálna súťaž Biela Orava a iné.

       Veľkú radosť máme z toho, že sa nám podaril zakúpiť do školy kráľovský nástroj organ, za čo patrí vďaka Obecnému zastupiteľstvu na čele s pánom starostom Ing. Jaroslavom Rosinom. Dúfam, že budú na tomto nástroji “odchovaní“ ďalší organisti do nášho Božieho chrámu.

          Okrem uvedených podujatí organizuje škola raz do mesiaca verejné žiacke koncerty a pozornosť si zaslúži aj verejný absolventský koncert, ktorý sprevádzala výstava prác absolventov výtvarného odboru. Medzi príležitostné vystúpenia našich žiakov patria koncerty pre dôchodcov, Materskú a Základnú školu v Nižnej a v Habovke.

Materiálno-technické podmienky školy:

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce výučbe. Vyučuje sa v priestoroch suterénu ZŠ  a na počet žiakov je učebňa malá. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO.

Do budúcnosti by snáď bolo možné rozmýšľať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané činnosti.

Okrem školy v Nižnej, kde je 125 žiakov v hudobnom odbore a 186 žiakov v tanečnom odbore, výtvarnom odbore a literárno-dramatickom odbore, máme elokované pracoviská  v Habovke, kde je 49 žiakov v hudobnom odbore a 55 v tanečnom odbore a výtvarnom odbore. V Chlebniciach je 30 v hudobnom odbore  a Liesku je 7 žiakov vo výtvarnom odbore. V Habovke sa v priestoroch ZŠ s MŠ vyučuje  hudobná náuka, hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare, akordeón a nemalý podiel na vyučovaní majú aj tanečný a výtvarný odbor. V ZŠ s MŠ v Chlebniciach vyučujeme  hru na  flaute, saxofóne, akordeóne, gitare a hudobnú náuku . V Liesku  sa vyučuje výtvarný odbor.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

Škola získava finančné prostriedky  zo zdrojov pre financovanie originálnych kompetencií  a z príspevku  rodičov  na  úhradu  nákladov  spojených  so  štúdiom  podľa zákonných podmienok.

Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu.

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále sa znižujúcom počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 450 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy prijatím jedného až dvoch pedagógov.

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov využitím nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov, čo by malo byť predovšetkým prospešné pre žiakov ZUŠ. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie. Našim cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy  –  Národnej  súťaže  v hre   na   zobcovej  flaute  a drevených  dychových  nástrojoch „Čarovná flauta“.

Oblasti, v ktorých dosiahla škola dobré výsledky:

 HUDOBNÝ ODBOR

Čarovná  flauta 

 • Barbora Cvoligová – čestné uznanie- p. uč. K. Bačová
 • Mária Stacherová – čestné uznanie – p. uč. Mgr. Z. Reguly
 • Jozef Staš – čestné uznanie – p. uč. Mgr. Z. Reguly
 • Paula Jandurová – čestné uznanie – p. uč. Mgr. Z. Reguly

Euromusette-Tango XVIII medzinárodný festival akordeonistov

 • Simona Špavorová – bronzové pásmo – p. uč. E. Belleková

Biela Orava Námestovo – hra na husliach

 • Alexandra Murinová – 2. miesto – p. uč. P. Kučka
 • Martina Kováčiková ČU – p. uč. P. Kučka
 • Michaela Holubčíková ČU – p. uč. P. Kučka
 • Martin Kristofčák ČU – p. uč. P. Kučka

Biela Orava Námestovo

 • Miroslav Kováč – 2. miesto klavír – p. uč. Mgr. E. Šimičáková
 • Ema Slimáková – 2. miesto klavír –  uč.  Mgr. M. Bistárová
 • Dorota Pucovänová – 1. miesto gitara – p. uč. Mgr. Z. Reguly
 • Adam Kliment – 3. miesto gitara – p. uč. Mgr. Z. Reguly
 • Simona Špavorová – 2. miesto akordeón – p. uč. E. Balleková

Regionálna dychová súťaž v Trstenej

 • Jozef. Staš – zlaté pásmo – p. uč.  Mgr. Z. Reguly
 • Ela Mária Štefanová – zlaté pásmo – p. uč. Mgr. Z. Reguly
 • Benjamin Staš – bronzové pásmo – p. uč. Mgr. Z. Reguly
 • Paula Jandurová – bronzové pásmo  -p. uč. Mgr. Z. Reguly

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

 Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

 • Klaudia Jandurová – 1. miesto
 • Nela Drndášová – 1. miesto
 • Martin Lorinc – 1. miesto
 • Adam Drndáš – 1. miesto
 • Ema Dobrovolská – 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín (Vajanského Martin) krajské kolo

 • Klaudia Jandurová – 1. miesto
 • Martin Lorinc – 1. miesto
 • Adam Drndáš – 3. miesto

Celoslovenská súťaž Hviezdoslavov Kubín

 • Martin Lorinc – 1. miesto
 • Klaudia Jandurová – zlaté pásmo

Celoslovenská súťaž Dilongova Trstená

 • Eva Dobrovolská – 2. miesto
 • Agáta Brozová – miesto

Celoslovenská súťaž Literárny Kežmarok

 • Agáta Brozová – 1. miesto

V Nižnej 20. 9. 2019

Peter Kučka

 riaditeľ  ZUŠ Vendelína Habovštiaka