Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka za školský rok 2017/2018

Názov školy: ZUŠ Vendelína Habovštiaka

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:  043/5381 264 , 0911276075

Internetová adresa: www.zusnizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

Zriaďovateľ školy: Obec  Nižná

Vedúci zamestnanci:

  • Peter Kučka – riaditeľ školy
 • Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

Rada školy:

Predseda: Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Mgr. Anna Holubčíková,
 • Ing. Jana Tuhá
 • Andrea Slimáková
 • Margaréta Koštialová
 • Rastislav Štec
 • Rastislav Malatinka
 • Jozef Virostko
 • Miroslav Slosiar, od marca 2018 Martin Žuffa
 • Mgr. Barbora Tekeľová
 • Darina Zajacová

Umelecká rada školy:

Predseda: Peter Kučka

Členovia:

 • Katarína Bačová
 • Alena Hlavajová
 • Bohuslav Kortman
 • Miroslava Malatinková
 • Magdaléna Matúšová

Predmetové komisie:

Predmetová komisia oddelenia klávesových nástrojov

 • hra na klavíri
 • hra na akordeóne

Vedúca PK:  Mgr. Eva Šimičáková

Členovia:

 • Alena Hlavajová
 • Zuzana Žuffová
 • Elena Balleková
 • Katarína Zuberská
 • Mária Bistárová
 • Juraj Tomadlík

Predmetová komisia oddelenia dychových nástrojov

 • hra na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • spev sólový a skupinový

Vedúca PK: Katarína Bačová

Členovia:

 • Zuzana Suchánková
 • Art. Pavol Bažík
 • Zdeno Reguly

Predmetová komisia strunových nástrojov

 • hra na husliach
 • hra na gitare

Vedúca PK: Magdaléna Matúšová

Členovia:

 • Mário Kubas Dis.art.
 • Bohuslav Kortman
 • Peter Kučka
 • Janka Kučková
 • Petra Kučková
 • Miroslav Štefan
 • Zdeno Reguly
 • Dávid Šándor Dis.art.

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka

Vedúci PK: Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:

 • Katarína Bačová
 • Eva Šimičáková
 • Zdeno Reguly
 • Zuzana Žuffová

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

Vedúca PK:  Mgr. Miroslava Malatinková

Členovia:

 • Jaroslav Broz
 • Zdena Brozová
 • Ľubomír Jarolín
 • Natália Stasová
 • Barbora Tekeľová

Údaje o počte žiakov:

Školu navštevovalo v šk. roku 2017/2018 spolu 454 žiakov.

Z toho:

Odbor Ročníkoví žiaci Prípravné štúdium Štúdium pre dospelých
HO 210 26
VO 84 3
TO 74 27
LDO 20 22

Údaje o klasifikácii žiakov:

Z počtu žiakov 454 prospelo s vyznamenaním  332 žiakov, prospelo 43 a neprospelo 0 žiakov.79 žiakov navštevovalo PŠ.

Učebné plány

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvú a druhú časť prvého stupňa.

Údaje o počte zamestnancov

25 pedagogických zamestnancov

6 prevádzkoví zamestnanci

Plnenie kvalifikačných predpokladov

Pedagogický zbor tvorí 24 kvalifikovaných a 1  nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Jeden pedagóg študuje na Konzervatóriu vo Zvolene hru na klavíri. Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a medzinárodných umeleckých festivaloch a súťažiach.

 

Aktivity a prezentácie školy

Hlavným cieľom pre tento školský rok bola účasť ĽH Ostrvka na Európskom festivale hudobnej mládeže v Holandsku.

Nosným projektom školy je národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch Čarovná flauta“ – člen EMCY Slovakia, ktorej 16. ročník sa uskutočnil v dňoch 22. – 24. novembra 2017.

Ďalšími podujatiami, ktoré škola každoročne organizuje sú Mikulášsky koncert, Vianočný koncert v Nižnej aj v Habovke, koncert venovaný ku Dňu úcty k starším, okresné stretnutie dôchodcov, Deň matiek, výchovné koncerty v Chlebniciach, v Nižnej a Habovke.

V tomto školskom roku sa podarilo zorganizovať 10. ročník prehliadky mladých spevákov ľudových piesní Nižnianske minisynkopy, ktorá sa uskutočnila 22.apríla 2018. Za sprievodu ĽH pedagógov ZUŠ Nižná sa predstavilo 11 spevákov z Chlebníc, Zuberca, Podbiela, Nižnej, Zábiedova a Mútneho. Hosťami podujatia boli ĽH Ostrvka, ĽH bratov Murínovcov a TO ZUŠ. Hlavným hosťom programu bol člen Štátnej opery v Banskej Bystrici, pán Štefan Babjak.

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili množstva vystúpení ako Dni mesta Hořice, Martinský jarmok, koncert v Jablonke, Tvrdošín hľadá talent/získali hlavnú cenu a cenu diváka/,Orava má talent/finále/,Goralská nedeľa, Vítanie jari, Minisynkopy, Nižniansky kotlík, pre jubilantov v Nižnej, Stavanie mája, Tanečný Kubín (celosl súťaž) ,Rybařské dny Vodňany, Výročie Fsk Goral Suchá Hora, Výročie FS Podbieľan a množstvo vystúpení na plesoch a iných podujatiach.

Literárno-dramatický odbor vedú pani uč. Mgr. Zdenka Brozová , Mgr. Jaroslav Broz a Agátka Brozová, ktorí pripravili aj scenáre pre detský divadelný súbor Dobrozvíťazí – Tri muchy jednou ranou (réžia Jarko a Zdenka Brozovci) a pre nový súbor Dobrozvíťazí junior – Logická záhrada (scenár Jarko Broz, réžia Agátka Brozová)

V marci získali na Okresnom kole HK 1. miesta všetci zúčastnení členovia divadelného súboru Dobrozvíťazí, čo bol najväčší úspech za ďesaťročie trvania LDO na našej škole. A to bol len začiatok úspechov. Na krajskej súťaži HK získali naši mladí herci tri prvé miesta s postupom na Celoslovenské kolo HK do Dolného Kubína, dve druhé a jedno tretie miesto. Okrem súťaže Hviezdoslavov Kubín sa po postupe z Regionálneho kola súťaže v prednese slovenských rozprávok „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“ stal víťazom celoslovenského kola Martin Lorinc a 2. miesto získala Agátka Brozová na Celoslovenskej súťaži Dilongova Trstená.

Osobitne sa tento školský rok darilo našim divadielkam. Na regionálnom kole v Dolnom Kubíne  získali 1. miesta. Na Krajskej súťaži Detský divadelný medveď v Žiline získal DDS Dobrozvíťazí zlaté pásmo a cenu riaditeľky KKS a návrh na postup na Celoslovenskú súťaž Zlatá priadka do Šale a zároveň ponuku účinkovať na Medzinárodnom divadelnom festivale Divadelná chalúpka v Brezne. Na Krajskej súťaži Vajanského Martin, získal DRK Dobrozvíťazí junior 2. miesto a postup na Celoslovenský Hviezdoslavov Kubín. Na Celoslovenskej súťaži v Dolnom Kubíne zaujali svojím prirodzeným prejavom porotu a získali hlavnú cenu NOC a možnosť sa predstaviť na Scénickej žatve v Martine, kde sa predstavujú víťazné divadlá všetkých vekových kategórií.

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Nižná reprezentovali svojimi výtvarnými prácami na celoslovenských súťažiach, ako XXIII. ročník Bienále fantázie v Martine, Ex Libris Hlohovec, Fullova paleta 2018 Ružomberok, Krídla fantázie 2017 Púchov, Ríša fantázie 2018 Lučenec, Žitnoostrovské pastelky 2018 Dunajská Streda,   „Vianočná pohľadnica“ a iné. Okrem súťaží pripravil VO výstavy prác žiakov na vianočných koncertoch v Nižnej a Habovke. Pri príležitosti Celoslovenskej súťaže Čarovná flauta, absolventské práce žiakov VO  a celoročné výstavy žiakov v priestoroch ZUŠ.

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili nasledovných súťaží: Celoslovenská súťaž Čarovná flauta,   ,,Országova Kremnica, Regionálna súťaž dychových nástrojov v Trstenej, Regionálna súťaž Biela Orava a iné.

ĽH Ostrvka pod vedením Miroslava Štefana sa okrem množstva vystúpení ako Mesiac úcty k starším,     Nižnianske minisynkopy, Nižnianske spievanky a ďalšie, nás reprezentovali na Európskom festivale hudobnej mládeže v Holandskom meste Sneek. Tu sa predstavili medzi 6000 muzikantami  z celej Európy. Aby ZUŠ V. Habovštiaka mohla byť na tomto úžasnom podujatí, patrí vďaka OcÚ na čele s pánom starostom Ing. Jaroslavom Rosinom,  ktorý túto akciu a aj iné finančne podporil.

Okrem uvedených podujatí organizuje škola raz do mesiaca verejné žiacke koncerty a pozornosť si zaslúžia aj verejný absolventský koncert, ktorý sprevádzala výstava prác absolventov výtvarného odboru. Medzi príležitostné vystúpenia našich žiakov patria koncerty pre dôchodcov, Materskú a Základnú školu v Nižnej a v Habovke.

Materiálno-technické podmienky školy:

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce výučbe. Vyučuje sa v priestoroch suterénu ZŠ  a na počet žiakov je učebňa malá. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO.

Do budúcnosti by snáď bolo možné rozmýšľať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané činnosti.

Okrem školy v Nižnej, kde je 121 žiakov v hudobnom odbore a 174 žiakov v tanečnom, výtvarnom a literárnom-dramatickom odbore, máme elokované pracoviská v Habovke, kde je 41 žiakov v hudobnom odbore a 55 v tanečnom a výtvarnom odbore. V Chlebniciach je 43 v HO a Liesku je 7 žiakov vo VO. V Habovke sa v priestoroch ZŠ s MŠ vyučuje hudobná náuka, hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare, akordeón a nemalý podiel na vyučovaní majú aj tanečný a výtvarný odbor. V ZŠ s MŠ v Chlebniciach vyučujeme  hru na husliach, flaute, saxofóne, akordeóne, gitare a hudobnú náuku . V Liesku sa vyučuje výtvarný odbor.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

Škola získava finančné prostriedky zo zdrojov pre financovanie originálnych kompetencií a z príspevku rodičov na úhradu nákladov spojených so štúdiom podľa zákonných podmienok. Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu.

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále sa znižujúcom počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 450 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy prijatím jedného až dvoch pedagógov.

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov využitím nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov, čo by malo byť predovšetkým prospešné pre žiakov ZUŠ. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie . Naším cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy – Národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta“.

Oblasti, v ktorých dosiahla škola dobré výsledky:

HUDOBNÝ ODBOR

Čarovná  flauta 

 • Barbora Cvoligová – čestné uznanie – p. uč. K. Bačová

 

Országova Kremnica – celoslovenská súťaž v hre na husliach

 • Alexandra Murinová – bronzové pásmo – p. uč P. Kučka
 • Michaela Holubčíková – bronzové pásmo – p. uč. M. Matúšová

Biela Orava Námestovo – hra na husliach

 • Alexandra Murinová – 2. miesto – p. uč. P.Kučka
 • Martinka Kováčiková- 2.miesto – p. uč. P.Kučka

Biela Orava Námestovo – hra na klavíri

 • Miroslav Kováč – čestné uznanie klavír – p. uč. Mgr .E. Šimičáková

Regionálna dychová súťaž Trstenej

 • Jozef. Staš – zlaté pásmo – p. uč. Mgr. Z. Reguly
 • Mária. Stacherová – zlaté pásmo – p. uč. Mgr. Z. Reguly
 • Benjamin Staš – strieborné pásmo – p. uč. Mgr. Z. Reguly

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

        Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

 1. miesto:
  • Kajka Jandurová
  • Nelka Drndášová
  • Evka Dobrovolsk
  • Adam Drndáš
  • Emka Dobrovolská
  • Timka Hučalová
  • Bianka Krížiková
  • Anička Saganová
 2. miesto:
  • Agátka Brozová

Hviezdoslavov Kubín (Vajanského Martin) krajské kolo

 1. miesto:
  • Kajka Jandurová
  • Nelka Drndášová
  • Adam Drndáš
 2. miesto
  • Evka Dobrovolská
  • Martin Lorinc
 3. miesto
  • Timka Hučalová

Celoslovenská súťaž Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

 1. miesto: Martin Lorinc

Celoslovenská súťaž Dilongova Trstená

     2. miesto: Agátka Brozová

TANEČNÝ ODBOR

        Tvrdošín hľadá talent

 • hlavná cena
 • cena diváka

V Nižnej 20. 9. 2018

Peter Kučka

riaditeľ  ZUŠ Vendelína Habovštiaka