PRIJÍMAME NOVÝCH ŽIAKOV

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že prihlášku na štúdium na našej škole môžete podať už týchto dňoch, avšak výlučne elektronicky na tejto stránke: Prihláška na štúdium.  Následne na to v období od 1. 6  do 11. 6 2021 budú prebiehať prijímacie skúšky, na ktoré je nutné priniesť vytlačenú a oboma rodičmi podpísanú prihlášku na štúdium. Ak takúto možnosť nemáte, je možné prihlášku vyplniť a vytlačiť aj u nás.

Do prípravného štúdia prijímame žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijímame žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môžeme prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
 2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. spev ľudovej alebo detskej piesne

 Výtvarný odbor:

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

 Tanečný odbor:

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie

 Literárno–dramatický odbor:

 1. pohybové schopnosti
 2. recitačné schopnosti
 3. herecký prejav

Riaditeľstvo ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej

Odkaz na vyplnenie elektronickej prihlášky:
Elektronická prihláška