Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Nižnej za školský rok 2013/2014

Názov školy: Základná umelecká škola v Nižnej

Adresa školy: Nová Doba 482, 027 43 Nižná

Telefónne číslo:  043/5381 264

Internetová adresa: www.zusnizna.sk

Elektronická adresa:  zus@zusnizna.sk

Zriaďovateľ školy: Obecný úrad v Nižnej

 

Vedúci zamestnanci:

 • Peter Kučka – riaditeľ školy
 • Alena Hlavajová – zástupkyňa riaditeľa školy

 

Rada školy:

Predseda:     Mgr. Eva Šimičáková

členovia:      Mgr. Martina Labdíková, Mgr. Andrea Oriešková, Ing. Marek Bučka, MUDr. Daniela Javošová, Oľga Mariašová, Jozef Virostko, Ing. Miroslav Slosiar, Mgr. Bohuslav Kortman, Darina Zajacová.

 

Umelecká rada školy:

Predseda:     Peter Kučka

členovia:       Katarína Ďuriníková, Alena Hlavajová, Mgr. Bohuslav Kortman, Mgr. Miroslava Malatinková, Magdaléna Matúšová

Umelecké odbory školy:

 

 • Hudobný odbor
 • Tanečný odbor
 • Výtvarný odbor
 • Literárno-dramatický odbor

 Učebné plány

Vyučovanie na škole je realizované podľa Učebných plánov schválených MŠ SR pre ZUŠ z roku 2009 pod číslom CD 2009-27474/21375 a Školského vzdelávacieho programu pre prvé až tretie ročníkyročníky.

 

 Predmetové komisie:

Predmetová komisia  oddelenia klávesových nástrojov:

 • hra na klavíri
 • hra na akordeóne
 • hra na keyboarde

 

Vedúca PK:        Monika Madleňáková

Členovia:             Alena Hlavajová, Zuzana Žuffová, Monika Madleňáková, Mgr. Zdeno Reguly, Elena Balleková, Mgr. Mária Bistárová, Mgr. Eva Šimičáková, Mgr.Art. Stanislav  Bažík

 

Predmetová komisia  oddelenia dychových nástrojov:

 • hra  na zobcovej flaute
 • hra na priečnej flaute
 • spev sólový a skupinový

 

Vedúca PK:        Katarína Ďuriníková,

Členovia:             Mgr. Zdeno Reguly, Mgr.Art. Pavol Bažík, Henrieta Habláková, Zuzana  Suchánková

 

Predmetová komisia  oddelenia strunových nástrojov

 • hra na husliach
 • hra na gitare

 

Vedúca PK:        Magdaléna Matúšová ,

Členovia:             Mário Kubas,  Mgr. Bohuslav Kortman, Peter Kučka, Miroslav Štefan, Mgr. Zdeno Reguly

 

Predmetová komisia  oddelenia kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka

 

Vedúci PK:          Mgr. Bohuslav Kortman

Členovia:             Mgr. Eva Šimičáková ,Elena  Balleková

 

Predmetová komisia tanečného, výtvarného a literárno – dramatického odboru

Vedúca PK:        Mgr. Miroslava Malatinková,

Členovia:             Mgr. Jaroslav Broz, Mgr. Zdena Brozová, Ľubomír Jarolín, Mgr. Daniela Krajčiová, Peter Ďuriník, Natália Stasová

 

Údaje o počte žiakov:

 

HO 208 žiakov základného štúdia
30 žiakov prípravného  štúdia
13 žiakov zborový spev
TO 37 žiakov základného štúdia
37 žiakov prípravného  štúdia
VO 80 žiakov základného štúdia
3  žiakov prípravného štúdia;
LDO 16 žiakov základného štúdia
7 žiakov  štúdia pre dospelých

 

Spolu : 418 žiakov

 

Údaje o počte zamestnancov:

 

 • 23 pedagogických zamestnancov
 • 5  prevádzkoví zamestnanci

 

 

Plnenie kvalifikačných predpokladov

 

Pedagogický zbor tvorí:

 • 22 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
 • 1 nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Z nekvalifikovaných pedagógov  jedna  študuje na Konzervatóriu vo Zvolene.

Ostatní pedagógovia si dopĺňajú odbornosť na špecializovaných seminároch, tvorivých dielňach a majstrovských kurzoch usporiadaných pri celoslovenských a medzinárodných umeleckých festivaloch a súťažiach.

 

Aktivity a prezentácie školy:

 

Nosným projektom školy je národná súťaž žiakov základných umeleckých škôl v hre na  zobcovej   flaute  a drevených  dychových  nástrojoch  „Čarovná  flauta“  člen  EMCY Slovakia. 11. ročník tejto súťaže sa uskutočnil v dňoch 20. – 22. novembra  2013.

 

Ďalšími  podujatiami, ktoré škola každoročne organizuje sú:

 • Mikulášsky koncert,
 • Vianočný  koncert v Nižnej a v Dolnom Kubíne,
 • koncert  venovaný  sviatku úcte k starším,
 • vystúpenie na celokrajských stretnutiach dôchodcov,
 • koncerty ku dňu matiek,
 • výchovné koncerty v Chlebniciach,  Nižnej a Habovke
 • verejné absolventské koncerty
 • chrámový absolventský koncert v Nižnej

 

V tomto školskom roku sa podarilo už po piaty krát zorganizovať prehliadku mladých spevákov ľudových piesní Nižnianske  minisynkopy. Podujatie sa uskutočnilo 27.apríla 2014. Na prehliadke nás potešila hojná účasť divákov. Predstavilo sa 11 spevákov od Chlebníc až po Zuberec. Hosťami podujatia bola už tradične  ĽH Karola Hromádku zo ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín  so svojimi sólistami.

Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili množstva vystúpení a prehliadok. Z mnohých môžem uviesť napríklad: Detský country bál v Nižnej a Zuberci, Dni slovenskej kultúry v Poľsku (Podwik), Podroháčske folklórne slávnosti, Nižniansky kotlík, Pltnícky deň, výchovné koncerty v Nižnej, Habovke. Plesy v Nižnej aj v okolitých obciach, Stavanie mája, Tvrdošín má talent a iné.

 

Žiaci  literárno-dramatického odboru (LDO)  pod vedením Mgr. Zdeny Brozovej a Mgr. Jaroslava Broza, získali niekoľko významných ocenení.  Na úvod to boli 1. miesta na okresných divadelných súťažiach v Dolnom Kubíne, kde detské divadlo poézie  Dobrozvíťazí s  inscenáciou  Večierok u Settergrenovcov postúpili na krajskú  súťaž  Vajanského divadelný Martin, ktorú vyhrali a postúpili na celoslovenskú súťaž Hviezdoslavov Dolný Kubín. Okrem divadielka Dobrozvíťazí reprezentovalo divadielko Pliaga ktoré s inscenáciou Ružové obdobie  napísala Agátka Brozová. Zvíťazili na okresnej  divadelnej  súťaži v Dolnom Kubíne a na krajskej súťaži Žilinský divadelný medveď získali  krásne 2. Miesto.  Agátka získala  cenu poroty za scenár. Dňa 8. júna si mohli  pozrieť obidve  divadlá  a zároveň aj úspešný  film Taký  obyčajný výlet od Zdenky Brozovej  aj  priaznivci divadla z Nižnej.

Veľkým úspechom divadelných kolektívov bola ich prezentácia na celoslovenskej úrovni na súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde dostali  pozvánku  na  vrcholnú divadelnú  prehliadku Scénická žatva v Martine,  kde sa  predstavili  najlepšie  divadelné  kolektívy Slovenska.

Žiaci výtvarného odboru reprezentovali našu školu svojimi výtvarnými prácami na celoslovenských súťažiach  „Talent, umenie, kumšt“, na 2. ročníku celoslovenskej súťaže Cesty za poznaním minulosti 2013,  Polícia očami detí, Senecká dúha 2014 , Maľovaná Zuška 2014  a ďalších. Okrem súťaží pripravili absolventi výtvarného odboru výstavy svojich prác.

 

V hudobnom odbore sa naši žiaci zúčastnili nasledovných súťaží: celoslovenská súťaž Čarovná flauta, Husľová súťaž Rudolfa Országha v Kremnici, celoslovenská husľová  súťaž Schneiderova Trnava, Medzinárodná husľová  súťaž J. Micku  v Prahe, Klasická gitara Ružomberok a iné.

Okresné kolá súťaže v hudobnej náuke  Hnúšťanský akord  a regionálna súťaž  Biela Orava v Námestove .

ĽH Ostrvka aj tento šk. rok reprezentovala ZUŠ na rôznych podujatiach.  20. 7. 2014 vystúpili v družobnom meste našej obce – Mszanie Dolnej v Poľsku, na celo poľskom festivale dychových hudieb. Okrem týchto vystúpení to boli koncerty v Nižnej pre dôchodcov, jubilantov, ples umelcov ktorý organizuje ZUŠ a iné. Takisto veľmi  úspešne  nás  reprezentovalo  mladé  flautové  teleso La musica  é nel nostro orchester, ktoré pod vedením p. uč. Kataríny Ďuriníkovej získalo  1. miesto  na súťaži  komorných telies  v Gelnici  a  aj  hlavnú cenu  v kategórií  orchestrov  „Gelnický  klúčik“.

Okrem uvedených podujatí škola organizuje raz do mesiaca verejné žiacke koncerty a pozornosť si zaslúžia aj verejné absolventské koncerty –  v tomto školskom roku sme usporiadali 3, ktoré sprevádzala výstava prác absolventov výtvarného odboru. Medzi príležitostné vystúpenia našich žiakov patria vystúpenia pre dôchodcov, materskú a základnú školu, detské country bály v Nižnej a Zuberci.

Komorný sláčikový  orchester  účinkoval  na oslavách 65 výročia nemocnice v Trstenej, ako aj na lekárskych sympóziách. Veľký  ohlas  mal  otvárací koncert na  otvorení  medzinárodného  hudobného  festivalu  I. Ballu  v Dolnom  Kubíne , kde  zahajovala  celý koncert  naša  najúspešnejšia  huslistka  Natália  Garajová  a orchester  sprevádzal  svetovo  známeho  gitaristu  z ČR prof. Ľubomíra  Bláhu.

Všetky  naše  úspešné  odbory sa  predstavili  domácemu  publiku  na už 5. ročníku akcie  pod názvom Deň otvorených dverí ZUŠ . Program mal temer 5 hodín a okrem našich  mladých umelcov  vystúpili aj hostia  ako  hudobné skupiny  Blufras  z Dolného Kubína, Spod Budína, Retrock z Námestova  a mnoho  ďalších. Do budúcna  by sme  tento deň  chceli  spojiť  s prehliadkou  všetkých hornooravských Základných umeleckých škôl.

Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky

 

 

Hudobný odbor:

 

Országhová Kremnica – Natália Garajová – zlaté pásmo

Medzinárodná husľová  súťaž J.Micku  v Prahe – Natália  Garajová – čestné uznanie

Schneiderova Trnava celosl. Husľová súťaž –  Natália Garajová – laureát súťaže

pripravoval p. uč. Miroslav Štefan.

 

Hudobná biela Orava  regionálna súťaž v hre na klavíri a gitare

 1. Stašová – 1. miesto–  p. uč. Mgr. Zdeno Reguly

 

Žiačky Monika Stacherová a Natália Garajová boli prijaté na štúdium na Konzervatórium v Žiline. Obe žiačky pripravil p. uč. Miroslav Štefan.

 

Materiálno-technické podmienky školy

 

Riaditeľstvo školy sa nachádza v priestoroch prístavby Základnej školy s MŠ v Nižnej. Priestory pre  výučbu hudobného a tanečného odboru sú vyhovujúce, avšak výtvarný odbor nemá svoje vlastné priestory zodpovedajúce potrebe. Pracuje v priestoroch suterénu ZŠ, kde je často veľmi chladno a na počet žiakov je málo miesta. Takisto by bolo dobré vybudovať učebňu pre LDO.

Do budúcnosti by snáď bolo možné uvažovať o dobudovaní podkrovia, ktoré by bolo vhodné práve pre spomínané  činnosti.

Okrem školy v Nižnej máme pobočky v Habovke,  Chlebniciach a Liesku. V Habovke vyučujeme v priestoroch ZŠ s MŠ, kde sa vyučuje hudobná náuka , hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare a spev. V Chlebniciach  sa vyučuje tak isto v priestoroch ZŠ s MŠ a to predmety: hra na husliach, hra na flaute, hra na akordeóne, hra na gitare, hudobná náuka a svoje miesto  tam má aj výtvarný odbor.

V obci Liesek  vyučujeme  výtvarný odbor.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

Škola získava finančné prostriedky jednak zo zdrojov pre financovanie  z originálnych kompetencií  a  z príspevku  rodičov  na  úhradu  nákladov  spojených  so  štúdiom  podľa  zákonných podmienok.

Nakoľko rozpočtová čiastka nepostačuje ani na pokrytie potrieb miezd pre zamestnancov školy, je nutné chýbajúce finančné prostriedky dopĺňať  zo zdrojov príspevku rodičov, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť použitia týchto finančných prostriedkov na zlepšenie a skvalitnenie samotného výchovno-vyučovacieho procesu, to znamená  nákup  klavíra atď.

 

 

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy

 

Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy je dosiahnuť stabilizáciu celkového počtu študujúcich žiakov školy (pri stále znižujúcom sa počte žiakov v prvých triedach ZŠ) na minimálne 400 až 450 žiakov a optimalizovať tak aj chod školy v nezmenenej forme.

Zároveň chceme dosiahnuť skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce učiteľov, kde by malo pomôcť využitie nového Školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, čo by malo byť na prospech predovšetkým našich detí. Cieľom je aj personálna stabilizácia obsadenia školy s redukovaním učiteľov so skráteným vyučovacím úväzkom.

Vedenie školy sa bude snažiť udržať záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie učiteľov. Našim cieľom je aj naďalej udržať vysokú umeleckú i organizačnú úroveň hlavného projektu školy  –  Národnej  súťaže  v hre   na   zobcovej  flaute  a drevených  dychových  nástrojoch „Čarovná flauta“.

 

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia je naším cieľom  za pomoci  rodičov, sponzorov a   prostredníctvom projektov pokúsiť  získať  prostriedky na vybudovanie podkrovia školy.

 

 

Peter Kučka

Riaditeľ ZUŠ v Nižnej

 

Odkaz na stiahnutie správy