Školné 2018/2019

PLATBA PRÍSPEVKU NA ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM (ďalej len ŠKOLNÉ)

Vážení rodičia !

 

Školné v šk. roku 2018/2019 je možné uhradiť dvakrát ročne na príjmový účet školy  SK66 0200 0000 0019 4265 9954 (do poznámky uveďte prosím meno dieťaťa!)

– za mesiace IX. – XII. (september až december) do 23.10.2018

– za mesiace II. – VI. (február až jún) do 25.03.2019

Výška školného za jeden mesiac ostáva nezmenená:

Hudobný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 
 • Štúdium pre dospelých –  10 

 

Výtvarný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 
 • Štúdium pre dospelých –  10

 

Tanečný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 

 

Literárno-dramatický odbor:

 • Prípravné štúdium – 3 €
 • Žiaci v ročníku –
 • Štúdium pre dospelých –  

 

Prehľadná tabuľka platieb školného:

Odbor Druh štúdia mesačne IX. – XII. I. – VI. rodičovský príspevok
Hudobný odbor Prípravné štúdium 4,00 € 16,00 € 24,00 € 7,00 €
Žiaci v ročníku 7,00 € 28,00 € 42,00 € 7,00 €
Štúdium pre dospelých 10,00 € 40,00 € 60,00 € 7,00 €
Výtvarný odbor Prípravné štúdium 4,00 € 16,00 € 24,00 € 7,00 €
Žiaci v ročníku 5,00 € 20,00 € 30,00 € 7,00 €
Štúdium pre dospelých 10,00 € 40,00 € 60,00 € 7,00 €
Tanečný   odbor Prípravné štúdium 4,00 € 16,00 € 24,00 € 7,00 €
Žiaci v ročníku 5,00 € 20,00 € 30,00 € 7,00 €
Štúdium pre dospelých
Literárno-dramatický odbor Prípravné štúdium 3,00 € 12,00 € 18,00 € 7,00 €
Žiaci v ročníku 4,00 € 16,00 € 24,00 € 7,00 €
Štúdium pre dospelých 5,00 € 20,00 € 30,00 € 7,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR!

Rodičovský príspevok 7 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK07 0200 0000 0000 1913 4332 jedenkrát ročne.

Tento účet je odlišný od účtu na platenie školného!

 

Peter Kučka

riaditel’ ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná